Продата непокретна имовина стечајног дужника ''ТЕРАЗИЈЕ'' а.д., Београд у стечају

18. феб. 2015.


 

САОПШТЕЊЕ

 

Дана 18.02.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја непокретне имовине стечајног дужника ''ТЕРАЗИЈЕ'' а.д., Београд у стечају, ул. Андре Николића 3, методом Јавног надметања, где је продата следећа НЕПОКРЕТНА имовина:

 


Ред.

бр.

 

Имовина

 

Напомена

(целина из огласа)

Почетна цена (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

  1.  

Пословни простор- локал у приземљу тржног центра „Стари Меркатор“ на Новом Београду, ул. Палмира Тољатија 5, површине 90,20 м2, који садржи продајни простор са излогом, магацин, канцеларију и санитарни чвор са предпростором, односно 90/137 идеална дела пословног простора бр. 5, уписаног у катастру непокретности у оквиру зграде бр. 2 (описане као објекат трговине), саграђене на кат. парцели бр. 254, уписане у листу непокретности бр. 3132 КО Нови Београд, у ул. Палмира Тољатија бр. 5, који је пословни простор описан у В. листу 2. део као пословни простор број 5, за који није утврђена делатност, у приземљу, укупне површине 137 м2, у својини стечајног дужника.

1

7.766.356,00

7.766.356,00


КОНЗОРЦИЈУМ основан Уговором о оснивању конзорцијума оверен код јавног бележника бр. УОП 277-2015. од 09.02.2015. године, чланови: МИЛЕТА ЦИЦОВИЋ из Београда, ЈМБГ 2603954710037 и Предузећe за производњу, дораду, трговину и услуге "БРАМА" доо из Београда, ул.Чингријина бр.13, МБ:07777060.

 


Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕРАЗИЈЕ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива