АД ДУВАНПРОМЕТ, у стечају оглашава прву продају имовине стечајног дужника јавним надметањем

02. феб. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу 3.Ст.443/2011 од 10.11.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 

 

АД „ДУВАНПРОМЕТ“ у стечају, Ниш, Булевар 12. Фебрар бб,

ОГЛАШАВА

Прву продају имовине стечајног дужника јавним надметањем

 

Предмет продаје (имовинска целина)

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

Имовинска целина I:Пословни простор у Пироту“, који чини:

·        Пословни простор - Три просторија за које није утврђена делатност, површине од 87 м2, који се налази у приземљу Стамбено пословне зграде, постојеће на КП бр. 4070/59, у улици Народних хероја 112 у Пироту, спратности ПО+ПР+4СП, који Пословни простор је уписан у лист непокретности број 8268 КО Пирот - Град, В ЛИСТ - 2. ДЕО, страна 1,  Бр.Зг. 3, приземље, број посебног дела 1;

·        Инвентар по спецификацији;

3.265.400,00

1.306.160,00

Имовинска целина II: Пословни простор у Нишу, ул. Мајаковског бр.97“, који чини:

·        Пословни простор - Две просторија за који није утврђена делатност-ЛОКАЛ, површине од 133 м2, (са припадајућим подрумом површине од 30,54 м2), који се налази у приземљу Стамбено пословне зграде, постојеће на КП бр. 428/1, у улици Мајаковски бр.97 у Нишу, који Пословни простор је уписан у лист непокретности број 4053 КО Ниш - Ћеле кула, В ЛИСТ - 2. ДЕО, страна 1,  Бр.Зг. 6, приземље, број улаза 97, број посебног дела Л7;

7.080.000,00

2.832.000,00

 

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:


1.         након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од по 20.000,00 динара за сваку имовинску целину. Профактура се може преузети на адреси Ул. Максима Горког бр. 2 у Нишу, сваког радног дана у периоду од 09:00 до 15:00 часова, уз обавезну телефонску најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 03.03.2015. год;

2.       уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број:  105-3121078-11 који се води код „АИК Банке“ АД Ниш, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 03.03.2015. год.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније 03.03.2015. године до 15:00 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време;

3.       потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;


Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 9:00 до 13:00 часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника);


Након уплате депозита а најкасније до 04.03.2015.год, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).

Јавно надметање одржаће се дана 10.03.2015. год. у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Теразије бр. 23, Београд, III спрат.

 

Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 9:00 до 10:50 часова, на истој адреси.


Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
  6. потписује записник.

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, након чега ће му бити враћена гаранција;


Закључењу купопродајног уговора у прописаној форми приступа се под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана закључења купопродајног уговора у форми прописаној законом. Ако проглашени купац одбије да потпише купопродајни уговор у прописаној форми, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција.


Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.


Порезе и трошкове, који произлазе из закљученог купопродајног уговора, укључујући и трошкове на име сачињавања односно овере уговора, у целости сноси купац.


У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције. Другом најповољнијем понуђачу депозит или банкарска гаранција (уколико је износ депозита обезбеђен гаранцијом) биће задржани до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције по поднетој пријави купца.


Oвлашћено лице: повереник Душанка Ћетковић, контакт телефон: 069-24-74-574 или 018/452-1110

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДУВАНПРОМЕТ НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива