ГПДП Марко Орешковић, у стечају оглашава продају непокретне имовине методом јавног прикупљања писаних понуда

29. јан. 2015.

На основу Закључка стечајног судије Привредног (Трговинског) суда у Сомбору, број предмета Посл.Бр.Ст. IV Ст.5/2009 од 27.08.2009. године  и Сагласности Одбора поверилаца од 17.07.2014. године, а у складу са чланoвима 109, 110. 111. и 112. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

Холдинг компанија

ГПДП „Марко Орешковић“ у стечају из Апатина

Ул. Светог Саве бр. 8

 

методом јавног прикупљања писаних понуда

 

Предмет продаје је непокретна имовина груписана у једну целину:


Имовина

Процењена вредност у динарима

Депозит за уплату у динарима

Пословне просторије на 2. и 3. спрату пословне зграде на адреси Светог Саве бр. 8, Апатин, кат.пар. бр.1984 уписане у ЛН 6254 КО Апатин, и то:

- Бр.Зг.1, Други спрат, Број посеб. дела 6 - Пословни простор-Шест просторија за које није утврђена делатност, корисне површине 100 м2;

- Бр.Зг.1, Трећи спрат, Број посеб. дела 8 - Пословни простор-Једна просторија за коју није утврђена делатност, корисне површине 127 м2;

- Бр.Зг.1, Трећи спрат,  Број посеб. дела 9 - Пословни простор-Две просторије техничких услуга, корисне површине 121 м2;  и

помоћни објекат у дворишту на кат.пар. бр.1984 уписане у ЛН 6254 КО Апатин

Бр.Зг.2, Приземље, Број посеб. дела 2 - Пословни простор-Пет просторија за којe није утврђена делатност, корисне површине 97 м2.

 

Недовршени објекат у улици Српских владара бр.26, Апатин, на кат.пар.бр. 2937 уписане у ЛН 82 КО Апатин. Објекат представља ванкњижно власништво стечајног дужника што се доказује Решењем о одобрењу за изградњу-легализација издату од стране Општинске управе-Одељење за стамбено-комуналну делатност, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове Општине Апатин бр. 351-556/2004-III/2 од 17.09.2004

 

 

 

 

 

77.651.762,06

 

 

 

 

 

15.530.352,40

преузмите оглас у целости
Стечај

Грађевинско производно друштвено предузеће МАРКО ОРЕШКОВИЋ Холдинг компанија АПАТИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Апатин

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива