Теразије а.д., у стечају оглашава исправку огласа о продаји имовине јавним надметањем

20. јан. 2015.

Исправка огласа о продаји имовине стечајног дужника

''ТЕРАЗИЈЕ'' а.д., Београд у стечају, ул. Андре Николића 3

јавним надметањем

 

Дана 17.01.2015. године, објављен је оглас о продаји јавним надметањем имовине стечајног дужника ''ТЕРАЗИЈЕ'' а.д., Београд у стечају, ул. Андре Николића 3. Стечајни управник стечајног дужника ''ТЕРАЗИЈЕ'' а.д., Београд у стечају овим огласом врши

И С П Р А В К У

огласа у погледу износа депозита (као условом за учешће у поступку продајe) који уместо 7.766.356,00 динара треба да износи 3.106.543,00 динара те прва реченица у тачки 2. огласа након исправке гласи:

''Уплате депозит у износу од 3.106.543,00 динара на текући рачун стечајног дужника број: 200-2778840101871-91 отворен код банке Поштанска штедионица а.д. Београд или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату истиче закључно са 11.02.2015. године).''


У преосталом делу оглас остаје неизмењен.


Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕРАЗИЈЕ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива