Вискоза а.д.- „Свила" д.о.о., у стечају оглашава продају непокретне имовине јавним прикупљањем понуда

29. дец. 2014.

На основу закључка стечајног судије Трговинског суда у Ваљеву, број предмета 16/09 од  15.09.2009. године, веза Ст.бр.50/10, у складу са чланoвима 109. 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005) стечајни управник стечајног дужника

 

 

Холдинг компанијa “Вискоза” а.д. - Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу свиле  „Свила“ д.о.о. у стечају, Лозница, ул. Градилиште бб


ОГЛАШАВА

Продају непокретне имовине јавним прикупљањем понуда

 

 

 

Предмет продаје (број и назив имовинске целине)

Процењена вредност (дин.)

Депозит (дин.)

 

1. Породична стамбена зграда - Зграда развоја, изграђена на к.п.бр. 9529/32 КО Лозница, зграда број 1, у улици Жике Поповића бр. 8, уписане површине 888м2, спратност објекта ПР + 2СП, укупне површине по налазу вештака 2664,00 м2, правни статус објекта-објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права - својина, облик својине - друштвена, носилац права  стечајни дужник, обим удела 1/1.

 

Идеални део од 7913/31738 на кат. парцели бр. 9529/67, укупне површине 03.06.88ха, уписана у лист непокретности бр. 8747 К.О. Лозница, врста земљишта - земљиште у грађевинском подручју, врста права - својина, облик својине друштвена, носилац права - стечајни дужник.


31.981.850,00

6.396.370,00


 

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 20.000,00 динара. Профактура се може преузети сваког радног дана до 21.01.2015.године у периоду од 9:00 до 14:00 часова у просторијама стечајног дужника, уз претходну најаву поверенику стечајног упрaвника. Рок за откуп продајне документације је 21.01.2015.године.
  2. уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број: 205-196361-86 код „КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ“ АД Београд или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 21.01.2015. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере искључиво лично/директно мора доставити Служби финансија Агенције за приватизацију, Теразије 23, VI спрат, Београд, најкасније до 21.01.2015. године до 15:00 часова по београдском времену (ГМТ+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 05.03.2015. године
  3. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 9:00 до 14:00  часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје, односно до 21.01.2015. године  (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Преузмите
Стечај

ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ВИСКОЗА АД - ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ СВИЛЕ СВИЛА ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лозница

Делатност:

Производња вештачких влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива