КМГ Трудбеник АД у стечају оглашава Јавни позив за прикупљање понуда за извођење радова

07. нов. 2014.

На основу Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104 од 16. децембра 2009. године) и одлуке одбора поверилаца  од 24.10.2014. године, Агенција за приватизацију као стечајни управник стечајног дужника

КМГ Трудбеник“ АД у стечају

Булевар  краља Aлександра 79

11000 Београд


оглашава  

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда за извођење грађевинско-занатских, машинских и електро радова на стамбено-пословном објекту ламела “А1“ у блоку III у Далматинскoj улици бр. 111 и 113, Београд, према условима из овог јавног позива и конкурсној документацији.

Позивају се сви заинтересовани понуђачи да поднесу своје понуде по принципу „кључ у руке“ у свему према конкурсној документацији наручиоца и увидом на лицу места на објекту.

Понуде се дају на основу конкурсне документације наручиоца која се може преузети на адреси: „КМГ Трудбеник“ АД у стечају, Булевар краља Александра 79, Београд, канцеларија бр. 19. Приликом  преузимања конкурсне документације подноси се овлашћење за преузимање документације издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и доказ о уплати износа од 10.000,00 динара за конкурсну документацију који се уплаћују на рачун „КМГ Трудбеник“ АД у стечају отворен код Банке Интеза АД,  бр. 160-364730-46.

Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти са ознаком „Понуда за извођење радова по систему „кључ у руке“ на стамбено-пословном објекту ламела “А1“ у блоку III у Далматинскoj ул.бр. 111 и 113, Београд- не отварати.

На полеђини коверте обавезно навести адресу и назив понуђача, име контакт особе и број телефона.

Крајњи рок за достављање понуда је 24.11.2014. године до 12 часова.

Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати.

Јавно отварање писмених понуда за извођење наведених радова обавиће се у присуству именоване комисије и заинтересованих понуђача дана 26.11.2014. године у 14:00h на адреси: Булевар краља Александра бр. 79, II спрат, соба 19.

Критеријум за доделу уговора је: најниже понуђена цена

Услови за учешће (за сваки појединачни услов доставити одговарајући доказ уз понуду):

- да је понуђач регистрован за обављање одговарајуће делатности код надлежног органа;

- да се против  понуђача односно законског заступника  не води истрага, као члана организоване криминалне групе, против привреде, против  животне средине, дела за примања или давања мита и  дело преваре;

- да је за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије,

- да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

а.  да у току 2011, 2012. и 2013. године није имао пословни губитак;

б.  да у последњих 6 месеци није био у блокади;

в.  да је остварио пословни приход од најмање 45.000.000,00 динара збирно за 2011, 2012. и 2013. годину

г.  да редовно исплаћује зараде запосленим (образац ПП ОД и ОПЈ);

- да испуњава квалификациони услов, односно да располаже довољним кадровским (кадрови са одговарајућим лиценцама) и техничким капацитетом за вршење услуге из понуде, као и да испуњава стандарде ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (доставити доказ);

- референц листу фирме са доказима о најмање 3 реализована уговора

 

Понуђач је дужан да у понуди достави :

1) бланко соло меницу са клаузулом „без протеста“ и  потписаним меничним овлашћењем, регистровану код пословне банке понуђача, односно менично писмо - овлашћење на вредност 10% укупне  вредности понуде без ПДВ са роком важности 30 дана од дана отварања понуде.

2) оригинално Писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне, наплативе на први позив и без приговора гаранције банке за добро извршење посла у висини 5% од вредности уговора без ПДВ, са роком важења 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла.

 

Изабрани понуђач је дужан да достави:

1)      банкарску гаранцију за добро извршење  посла, у року од 10 дана од дана закључења уговора, која ће бити у клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор.

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 5% од укупне уговорене вредности посла без ПДВ.

2)      Изабрани понуђач по закључењу уговора има право на аванс у износу од 10% укупне вредности посла са ПДВ. Преостали део уговореног износа исплаћује се по одобреним привременим ситуацијама од стране надзорног органа и окончане ситуације. У случају авансног плаћања, остатак цене радова по привремним ситуацијама ће бити пропорционално умањен за уплаћени аванс.

3)      Изабрани понуђач дужан је да изради и достави динамику организације грађења са технологијом извођења у року од 7 дана.

4)      Изабрани понуђач дужан је да именује одговорног извођача радова, који има одговорајућу стручну спрему и радно искуство са лиценцом за извођење радова високе градње.

Уколико се понуђач коме буде додељен уговор определи за авансно плаћање (максимум 10% аванс са ПДВ) обавезан је да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави банкарску гаранцију за повраћај уплаћеног аванса.

Стечајни управник није у обавези да прихвати ни једну достављену понуду.

Додатне информације могу се добити на тел. 344-51-78 или 063/81-83-802, контакт особа: Михајло Коруга.


КМГ ТРУДБЕНИК - у стечају
Стечај

Предузеће за пројектовање и грађење КМГ ТРУДБЕНИК а.д. у стечају

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива