„YES YUGOEXPORT SISTEM, YES KORPORACIJA"Д.Д., у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине методом јавног прикупљања понуда

02. нов. 2014.

На основу Закључка стечајног судије Трговинског суда у Београду XIIIСт. бр. 274/94 од 25.04.2006. године, а у складу са чланoвима 109. 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005) и Одлуком одбора поверилаца од 11.02.2011.године,стечајни управник стечајног дужника:


YES YUGOEXPORT SISTEM, YES KORPORACIJA“Д.Д. Београд у стечају, Коларчева број 1

ОГЛАШАВА

продају непокретне и покретне имовине

методом јавног прикупљања понуда

 

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

Предмет продаје су 4 целине имовине стечајног дужника и то:

ЦЕЛИНА

I

А. Пословна зграда у Београду, у улици Коларчевој број 1, изграђена на к.п. бр. 2795, уписана у листу непокретности број 1555 КО Стари град, коју чине подрум, сутерен, приземље, први, други, трећи, четврти и пети спрат, описани у В листу - 2. део листа непокретности бр. 1555 КО Стари град као:

·         пословни простор број1, у подруму зграде, корисне површине405 m2;

·         пословни простор број2, у сутерену зграде, корисне површине861m2;

·         пословни простор број 3, у приземљу зграде, корисне површине786m2;

·         пословни простор број 4, на првом спрату зграде, корисне површине787m2;

·         пословни простор број 5, на другом спрату зграде, кориснеповршине583m2;

·         пословни простор број 6, на трећем спрату зграде, корисне површине597m2;

·         пословни простор број 7, на четвртом спрату, корисне површине586m2 и

·         пословни простор број 8, на петом спрату зграде, корисне површине590m2,

 а које су (свих осам етажа) уписане као пословни простор трговине у својини стечајног дужника.

*Нето површина предметног пословног простора (који чине подрум, сутерен, приземље, први, други, трећи, четврти и пети спрат) већа је од укњижене за 310,45m2 и износи 5.505,45 m2.

*Предметна пословна зграда има VI спратова. VI спрат није предмет продаје. На VI спрату зграде у Коларчевој број 1 као носилац права својине уписано је друго правно лице.

Б.Гаража у Београду, у Симиној улици бр. 37, нето корисне површине од 165,7 м2 (односно бруто површине од укупно 191,7 м2) на к.п. бр. 1588, уписанa у листу непокретности бр.947КО Стари град(која у делу одговара: објекту 1, уписаном уВ листу. -1. део л. н. 947 КО Стари град, као стамбена зграда за колективно становање у Симиној бр. 37 и објекту бр. 2 уписаном као пословна зграда за коју није утврђена делатност у Симиној бб).

В. Локал у Београду, на Тргу Републике, површине 73,80 м2, који се састоји од 2 просторије, у оквиру привременог објекта ТПЦ „Стакленац“.

Саставни део ЦЕЛИНЕ 1 је и припадајућа опрема и ситан инвентар према пописнимлистама, чија je вредност урачуната у цену.

Процењена вредност предмета продаје је: 5.845.072.470,00динара.

Депозит износи: 1.169.014.494,00динара.

ЦЕЛИНА

II

Складишно, производно,гаражнипростор у Београду, у улици Чингријиној бр. 13, који се састоји од 3 нивоа површине 4.429,56м2и равног крова предвиђеног за паркирање возила на површини од 1.393,50м2(а који кров има измерену површину 1.866,75 м2), постојећи на к.п. бр. 3877/6, уписан у листу непокретности бр. 3273 КО Звездара као приземни објекат под ред. бр. 1, и описан у В. листу - 1. део, као гаража за 220 возила.


-Процењена вредност предмета продаје је:504.927.039, 00 динара

- Депозит износи:100.985.408,00 динара


Саставни део ЦЕЛИНЕ 2 је и припадајућа опрема и ситни инвентар, чија je вредност урачуната у цену.

ЦЕЛИНА

III

Пословни простор у Новом Саду, у Булевару ослобођења бр. 131, укупне површине 1.624 м2: (721 м2 у приземљу и 903 м2у сутерену) у оквиру зграде бр. 1 на к.п. бр. 3553/6, уписаној у листу непокретности бр. 8398 КО Нови Сад II, описани у В. листу - 2. део као: пословни простор број 3 у сутерену зграде и пословни простор број 4у приземљу зграде.

- Процењена вредност предмета продаје је: 503.293.680,00динара

- Депозит износи:100.658.736,00 динара

 

Саставни део ЦЕЛИНЕ 3 је и припадајућа опрема и ситни инвентар, чија je вредност урачуната у цену.

ЦЕЛИНА

IV

Пословни простор - локал број 1, у приземљу, у ул. Француска број 5, уписан под евид. бр. 10, на катастарској парцели 1747, уписаној у лист непокретности број 733, КО Стари град, површине 65 м2иванкњижно право својине: на галерији у оквиру предметног пословног простора површине 61,72 m2, подруму површине 17,99 м2 и приземљу површине 8,04 м2.


- Процењена вредност предмета продаје је:102.963.016,00 динара

- Депозит износи:20.592.603,00 динара


Саставни део ЦЕЛИНЕ 4 је и припадајућа опрема и ситан инвентар, чија je вредност урачуната у цену.

преузмите оглас у целости
Стечај

YES YUGOEXPORT SISTEM /ЈЕС ЈУГОЕКСПОРТ СИСТЕМ, ЈЕС КОРПОРАЦИЈА ДД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива