Доо Агросеме-Промет у стечају оглашава позив за давање понуде

19. авг. 2014.

 

На основу чл.18. став 2. и чл. 85. став 1. Закона о стечајном поступку ( „Службени гласник РС“, бр.84/04) Агенција за приватизацију-Центар за стечај као стечајни управник стечајног дужника


ДОО „АГРОСЕМЕ-ПРОМЕТ“ у стечају, ул. Ђ.Ђаковића 53, 34000 Крагујевац  

Оглашава

ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДE

 

за

 

Припрему за продају стечајног дужника ДОО „АГРОСЕМЕ-ПРОМЕТ“ у стечају, Ђ.Ђаковића 53, 34000 Крагујевац, који обухвата следеће активности:

 

-          прикупљање имовинско-правне документације,

-          процену ликвидационе вредности имовине стечајног дужника,

-          процену вредности стечајног дужника као правног лица,

-          процену делова стечајног дужника који су под разлучним правом,

-          предлог најповољнијег начина продаје,

-          достављање објашњења на захтев стечајног управника, односно лица  ангажованог од стране стечајног управника у погледу обављене анализе.


       1.   Предмет пројекта

 

Предмет пројекта су услуге  у поступку припреме за продају у стечајном поступку над стечајним дужником ДОО „АГРОСЕМЕ-ПРОМЕТ“ у стечају, Ђ.Ђаковића 53, 34000 Крагујевац.

 

  1. Сврха пројекта

 

Сврха пројекта је да се на основу анализе која буде обављена, створе услови за продају имовине стечајног дужника или стечајног дужника као правног лица најповољнијим начином продаје. Стварање услова за продају стечајног дужника најповољнијим начином продаје подразумева:

-          прикупљање имовинско-правне документације стечајног дужника, са посебним освртом на идентификацију и основ држања како непокретне, тако и покретне имовине стечајног дужника,

-          процену ликвидационе вредности имовине стечајног дужника, укључујући процену делова стечајног дужника који су под разлучним правом,

-          процену вредности стечајног дужника као правног лица,

-          предлог најповољнијег начина продаје (с тим што, ако је најповољнији начин продаје продаја стечајног дужника као правног лица, анализа мора да садржи и мишљење стручног лица да је такав начин продаје најповољнији),

-          достављање објашњења на захтев стечајног управника, односно лица ангажованог од стране стечајног управника у погледу обављене анализе,


све напред наведено у складу са  одредбама Закона о стечајном поступку и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника.

 

Резултати пројекта ће бити основ за доношење одлуке стечајног управника о начину продаје стечајног дужника, висини ликвидационе вредности имовине стечајног дужника, као и висини вредности стечајног дужника као правног лица.   


3.          Методе анализе


Понуђач са којим се закључи уговор,  анализе ће вршити на основу одредби Закона о стечајном поступку (Сл.гласник РС 84/04) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Сл.гласник РС 43/05), користећи методе прописане овим прописима. Неопходно је да се у анализи примене оне методе које су у складу са Међународним Стандардима Процене и Националним Стандардима за управљање стечајном масом - Национални стандард бр. 5-о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, које омогућавају исказивање ликвидационе вредности имовине стечајног дужника и вредности стечајног дужника као правног лица.

 

 

  1. Рок за извршење посла

Рок за извршење наведених послова, који ће детаљније бити регулисани уговором, износи 30 дана од дана потписивања уговора.

 

5.    Информације за понуђаче


Понуђачи понуду могу доставити сваког радног дана у периоду од 08:00-16:00 часова на адресу повереника стечајног управника - Мића Врачевић, ул. Кнегиње Милице бр. 16/4, 35000 Јагодина, (уз претходну телефонску најаву поверенику на тел. 035 223 013 или 063/601 013) а најкасније до 19.09.2014. године до 16:00 часова. У разматрање ће се узети само понуде које пристигну до назначеног времена на назначену адресу и које буду у складу са конкурсном документацијом.

Понуђачи могу, пре достављања понуде, преузети Конкурсну документацију и критеријуме за оцену понуда на адреси и у року назначеним у ставу 1. ове тачке.

Понуду доставити у два примерка, искључиво на обрасцима датим у Конкурсној документацији, са назнаком на коверти „Понуда за пројекат припреме за продају стечајног дужник ДОО „АГРОСЕМЕ-ПРОМЕТ“ у стечају, Ђ.Ђаковића 53, 34000 Крагујевац.

Одлука о избору најбољег понуђача, на основу анализе техничких и финансијских понуда, биће донета у року од 5 дана од истека рока из става 1 ове тачке, о чему ће бити обавештени сви понуђачи.  

Такође, након избора најбољег понуђача стечајни управник ће се обратити Стечајном судији за давање сагласности за ангажовање стручних лица, након чега ће се приступити закључењу уговора.

Исплати уговорене накнаде за извршене услуге, која ће бити прецизирана уговором, приступиће се након уновчења стечајне масе и уплате целокупне купопродајне цене остварене продајом имовине стечајног дужника или продајом стечајног дужника као правног лица. Пре испуњења овог услова не може се тражити исплата уговорене цене за обављање услуга.

Наручилац задржава право да ниједну понуду не прихвати, о чему ће се понуђачима доставити писмено обавештење.

У случају одустанка од поступка избора најбољег понуђача, Наручилац неће бити одговоран, ни на који начин, за стварну штету, изгубљену добит, или било какву другу штету коју понуђач може услед тога да претрпи, упркос томе што је Наручилац био упозорен на могућност наступања штете.

Oвлашћено лице - повереник Агенције за приватизацију - Мића Врачевић, ул. Кнегиње Милице бр. 16/4, 35000 Јагодина, тел. 035 223 013 или 063/601 013.

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ АГРОСЕМЕ ПРОМЕТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Трговина на велико цвећем и садницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива