„Петровац", у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица непосредном погодбом уз прикупљање писaних понуда

12. авг. 2014.

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу, број предмета Ст.бр.29/2010 од 15.10.2010.године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009), одлуке одбора поверилаца од 08.07.2014.године, стечајни управник стечајног дужника


Друштвено предузеће индустрије коже, обуће и протеина „Петровац“ у стечају, из Петровца, Српских владара бр.17

мат.бр. 07163517


ОГЛАШАВА

продају стечајног дужника као правног лица

непосредном погодбом уз прикупљање писaних понуда

 

 

Најважнија имовина стечајног дужника

Процењена    вредност (динара)

Новчани износ

(динара)


1.Пословни комплекс у Петровцу, Улица српских владара бр.  17, и то:

           Укупно 23 објекта, од којих су најважнији:

 

           Зграда индустрије коже и крзна, бр. згр. 1, површине 3566 м2

           Остале зграде,  бр. згр. 2, површине 558 м2

                 Зграда  индустрије коже и крзна, бр. згр. 3, површине 515 м2

           Остале зграде, бр. згр. 4, површине 275 м2

 

Сви објекти су на КП 14614, уписаној у лист непокретности број 10634 КО Петровац на Млави


2. Кат. парцела 4989 у делу ½ - пашњак 4.класе, површине 4.366м2

    уписана  у ЛН 1917 КО Кнежица.


3. Залихе према спецификацији из процене


 

 

 

 

 

 

 

 

40.650.724,00

 

 

 

 

 

 

 

 3.000.000,00Процењена вредност није минимално прихватљива вредност, нити је на ма који други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.


Понуде се достављају искључиво лично/директно Агенцији за приватизацију, Теразије 23, 3.спрат, Београд, канцеларија 305. Крајњи рок за доставу понуда је 02.09.2014. године до 13:15 часова.


Право на учешће имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од 30.000,00 динара. Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 8 до 15 часова у просторијама стечајног дужника уз претходну најаву поверенику на број телефона 063/744-5323;
  2. уплате новчани износ у износу од 3.000.000,00 динара, на текући рачун стечајног дужника број: 160-336277-45 код Банке Интеза а.д. Београд или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату новчаног износа је 26.08.2014.године). У случају да се положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере искључиво лично/директно мора доставити Служби финансија Агенције за приватизацију Републике Србије, Теразије 23, 6 спрат, соба број 610, Београд, најкасније до 26.08.2014. године до 15.00 часова по београдском времену (GMT+1). Банкарска гаранција мора имати рок важења до 03.10.2014. године. Ради евиденције учесника на продаји, поверенику Агенције за приватизацију доставља се фотокопија попуњеног обрасца пријаве и копија банкарске гаранције или оверена копија уплате новчаног износа најкасније до 26.08.2014. године. У случају да је учесник који предаје пријаву правно лице, поверенику се доставља и извод из регистрације и ОП образац. У случају да у поступку продаје за купца буде проглашен понуђач који је новчани износ обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора измирити  новчани износ у року од два радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција ;
  3. приликом преузимања продајне документације потпишу изјаву о губитку права на враћање новчаног износа која чини саставни део продајне документације, као и уговор о чувању поверљивих података.

Прихватају се искључиво понуде у затвореним ковертама са назнаком «ПИСAНА ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ДП ИКОП „ПЕТРОВАЦ“ у стечају из Петровца на Млави - КАО ПРАВНОГ ЛИЦА - НЕ ОТВАРАТИ»

 

Понуде које не садрже јасно одређен износ или се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, као и понуде које се позивају на услове који нису у огласу и продајној документацији су неважеће и неће бити предмет разматрања.


Запечаћена коверта са понудом треба да садржи:

-        пријаву за учешће на продаји потписану лично или од стране овлашћеног лица и доказ да је у питању овлашћено лице;

-        безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи;

-        доказ о уплати новчаног износа на име учешћа у поступку продаје непосредном погодбом или копију банкарске гаранције;

-        потписану изјаву о губитку права на повраћај новчаног износа на име учешћа у поступку продаје;

-        фотокопију пуномоћја овереног пред судом за заступање на непосредној погодби уз прикупљање понуда уз децидирано навођење овлашћења у погледу накнадно обављених директних преговора и истицање нове понуде, ако продаји присуствује овлашћени представник;

-        за правна лица - извод из регистрације АПР-а или другог регистра и ОП образац, за физичка

      лица - фотокопију личне карте; а за конзорцијум и извод из регистрације АПР-а или другог регистра и ОП образац за сваког члана конзорцијума, оригинал уговора о конзорцијуму и оригинал овлашћења за заступање конзорцијума.


Имовина се продаје у виђеном стању без гаранција стечајног управника у погледу евентуалних недостатака на предмету продаје, и може се разгледати након откупа продајне документације сваким радним даном од дана од 08.00 до 14.00 часова а најкасније 5 дана пре заказане продаје  уз  претходну најаву поверенику на телефон  063-744-5323.


Јавна продаја одржаће се дана 02.09.2014. године у 13:30 часова на адреси: Агенција за приватизацију, Теразије 23/3, Београд, соба бр. 301 у присуству Комисије формиране одлуком стечајног управника. Уколико отварању понуда присуствује понуђач лично потребно је да исти поседује и пружи на увид доказ о идентитету (важећа лична карта или пасош). У случају да понуђача заступа овлашћено лице потребно је да исто лице приложи оригинал пуномоћја (овереног пред судом) за заступање на продаји.


Позивају се чланови одбора поверилаца да присуствују продаји.


Стечајни управник отвара понуде тако што:

1.   чита правила продаје,

2.   отвара писане понуде,

3.   уписује у регистар понуда износ одређен у свакој понуди, имовину на коју се понуда односи, као и потврду о уплаћеном новчаном износу за учешће у продаји,

4.   одржава ред на јавној продаји,

5.   потписује записник.


Након отварања писаних понуда, понуђачи могу кориговати своје понуде у складу са правилима продаје са којима ће их упознати стечајни управник.


У складу са Националним стандардом број 5, стечајни управник је дужан да, уколико највиша понуда износи мање од 50% од процењене вредности, пре прихватања такве понуде затражи сагласност одбора поверилаца.


Стечајни управник ће свим понуђачима који су поднели понуде послати обавештење о проглашеном најуспешнијем понуђачу у року предвиђеном Националним стандардом бр. 5. Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана проглашења најуспешнијег понуђача, под условом да је новчани износ на име учешћа у поступку продаје имовине стечајног дужника који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања Уговора. Тек након уплате купопродајне цене и добијања потврде од стране стечајног дужника о извршеној уплати у целости, исти стиче право својине над предметом продаје.


Свако лице које је стекло право на учешће у продаји у складу са условима прописаним овим огласом, губи право на уплаћени новчани износ на име учешћа у продаји у складу са условима из изјаве о губитку права на враћање новчаног износа на име учешћа у поступку продаје. Ако проглашени купац не потпише записник, купопродајни уговор или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и на прописан начин, као и у свим другим случајевима предвиђеним изјавом о губитку права на враћање новчаног износа на име учешћа у поступку продаје, губи право на повраћај уплаћеног новчаног износа.


Стечајни управник ће без одлагања вратити уплаћени новчани износ на име учешћа у поступку продаје, односно положену банкарску гаранцију, сваком понуђачу чија понуда буде одбијена у року од 3 радна дана од дана проглашења најуспешнијег понуђача.


Порезе и све трошкове у вези са реализацијом купопродајног уговора у целости сноси купац.

 

У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно новчани износ ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције.


Напомена: Није дозвољено достављање оригинал банкарске гаранције вршити пошиљком (обичном или препорученом), путем факса, електронском поштом или на други начин, осим на начин прописан у тачки 2 услова за стицање права за учешће из овог огласа.


Особа за контакт - овлашћено лице: повереник Рајко Пантић, контакт телефон: 063/744-5323.Стечај

Друштвено предузеће индустрија коже, обуће и протеина ПЕТРОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Петровац

Делатност:

Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива