"БАЛКАН" а.д. , у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

04. авг. 2014.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу 2.Ст.бр. 980/2010 од 11.02.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ БАЛКАН ДИМИТРОВГРАД - У СТЕЧАЈУ,

 ул. Балканска 41, Димитровград

ОГЛАШАВА

продају имовине јавним прикупљањем понуда

 

Предмет продаје

Процењена вредност (дин.)

Депозит (дин.)

Имовинска целина бр. I - Мотел „Димитровград“- коју чине:

·       Грађевински објекат, постојећи на КП бр. 1427/2, уписан у лист непокретности бр. 1383 КО Димитровград као зграда број 1 – Зграда угоститељства – Мотел, површине у основи 853 (за објекат није издата употребна дозвола) и 6 бунгалова сваки површине у основи 36 м2

·       Покретна имовина у власништву стечајног дужника:

-Опрема, инвентар и трговачка роба, по спецификацији, (на локацији кафана „Гацино“ у ул. Н.Киров и мотел „Димитровград“)

22.812.857,00

4.562.571,40

Имовинска целина бр. II - Покретна имовина у власништву стечајног дужника- коју чине:

Опрема, инвентар и трговачка роба, по спецификацији (на локацији хотел Балкан“ Димитровград, ул. Балканска)

1.591.213,00

318.242,60


Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:


1.         након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 20.000,00 динара + ПДВ за целину 1 и 5.000,00 + ПДВ за целину 2. Профактура се може преузети на адреси стечајног дужника ул. Балканска 41 у Димитровграду, сваког радног дана, у периоду од 9:00 до 13:00 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 28.08.2014.;

2.       уплате депозит (са позивом на редни број имовинске целине из огласа) на текући рачун стечајног дужника бр: 105-0000000021998-92 код „АИК банке“ АД, Ниш, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 28.08.2014. год.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније 28.08.2014. год. до 14:30 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време.

3.       потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.


Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 09:00 до13:00 часова (уз претходну најаву поверенику стечајног управника), а најкасније 7 дана пре заказане продаје.


Затворене понуде достављају се на адресу: Агенција за приватизацију РС, Теразије бр. 23, Београд, III спрат, канцеларија 307.

 

Крајњи рок за достављање понуда је 04.09.2014. год. до 12:00 часова.

 

У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама са назнаком ''Понуда'' на коверти, називом стечајног дужника и позивом на имовинску целину на коју се понуда односи, а које пристигну на назначену адресу до назначеног времена.

 

Запечаћена коверта треба да садржи:

-пријаву за учешће у поступку јавног прикупљања понуда;

-потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа за куповину предмета продаје;

-доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције;

-потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;

-извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице;

-овлашћење за заступање, oдносно предузимање конкретних радњи у поступку продаје (за пуномоћнике);

 

Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен износ на који понуда гласи, понуде које се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се позивају на услове који нису предвиђени у продајној документацији и огласу, као и понуде уз које није положен депозит у предвиђеном року.


Јавно отварање понуда одржаће се дана 04.09.2014.год. у 12:15 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за приватизацију РС, Теразије 23 (Симпо сала, III спрат), Београд у присуству комисије за отварање понуда.

Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.

 

Стечајни управник спроводи јавно прикупљање понуда тако што:

  1. чита правила у поступку јавног прикупљања понуда,
  2. отвара достављене понуде,
  3. рангира понуђаче према висини достављених понуда,
  4. одржава ред на јавном прикупљању понуда,

5.       проглашава најбољег понуђача за купца, уколико је највиша понуђена цена изнад 50% од процењене вредности предмета продаје,

6.       доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење, уколико је иста нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје,

  1. потписује записник.

 

Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50% од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност одбора поверилаца.

 

У случају да на јавном прикупљању понуда победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника, у року од 2 радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;

 

Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде.


Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора.


Стечајни управник ће вратити депозит сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена, у року од три радна дана од дана одржавања јавног прикупљања понуда. Понуђач губи право на повраћај депозита уколико:

-не поднесе понуду, или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе;

-не потпише купопродајни уговор, или

-буде проглашен за купца, а не уплати купопродајну цену у предвиђеном року и на прописани начин.


Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.


У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције.


Oвлашћено лице: повереник Братислав Рајковић, контакт телефон: 063/456-438.


Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ БАЛКАН ДИМИТРОВГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Димитровград

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива