"Вискоза" а.д. - „Свила" д.о.о. , у стечају оглашава продају непокретне имовине јавним надметањем

01. авг. 2014.
На основу закључка стечајног судије Трговинског суда у Ваљеву, број предмета16/09 од 15.09.2009. године, веза Ст.бр.50/10, у складу са чланoвима 109. 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005) стечајни управник стечајног дужника
 
 
Холдинг компанијa “Вискоза” а.д.- Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу свиле  „Свила“ д.о.о. у стечају, Лозница, ул. Градилиште бб
 
ОГЛАШАВА
Продају непокретне имовине јавним надметањем
 
 
 
Предмет продаје (број и назив имовинске целине)
Почетна цена (дин.)
Депозит (дин.)
 
1. Породична стамбена зграда – Зграда развоја, изграђена на к.п.бр. 9529/32 КО Лозница, зграда број 1, у улици Жике Поповића бр. 8, уписане површине 888м2, спратност објекта ПР + 2СП, укупне површине по налазу вештака 2664,00 м2, правни статус објекта-објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права – својина, облик својине – друштвена, носилац права  стечајни дужник, обим удела 1/1.
 
Идеални део од 7913/31738 на кат. парцели бр. 9529/67, укупне површине 03.06.88ха, уписана у лист непокретности бр. 8747 К.О. Лозница, врста земљишта – земљиште у грађевинском подручју, врста права – својина, облик својине друштвена, носилац права - стечајни дужник.
 
15.990.925,00
6.396.370,00
 
 
 
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лицакоја:
  1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 20.000,00 динара. Профактура се може преузети сваког радног дана до 26.08.2014.годинеу периоду од 9:00 до 14:00 часова у просторијама стечајног дужника, уз претходну најаву поверенику стечајног упрaвника. Рок за откуп продајне документације је26.08.2014.године.
  2. уплате депозитна текући рачун стечајног дужника број: 205-196361-86код „КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ“ АД Београд или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 26.08.2014. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере искључиво лично/директно мора доставити Служби финансија Агенције за приватизацију, Теразије 23, VI спрат, Београд, најкасније до 26.08.2014. године до 15:00часова по београдском времену (ГМТ+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 03.10.2014. године
  3. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.
 
Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 9:00 до 14:00 часова, а најкасније 7дана пре заказане продаје, односно до26.08.2014.године (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).
 
 
Након уплате депозита, а најкасније до 26.08.2014. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање (оверено у суду), уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).
 
Јавно надметање одржаће се дана  02.09.2014. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, Симпо сала.Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 9:00до 10:50 часова, на истој адреси.
 
Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:
  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
  6. потписује записник.
 
У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција.
 
Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8дана од дана потписивања купопродајног уговора. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач.
 
Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна данаод пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција. У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.
 
Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.
 
У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције. Другом најповољнијем понуђачу депозит или банкарска гаранција (уколико је износ депозита обезбеђен гаранцијом) биће задржани до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције по поднетој пријави купца.
 
Порези и трошкови реализације купопродајног уговора (трошкови овере уговора, трошкови укњижбе непокретности, трошкови поступка пред Комисијом за заштиту конкуренције у смислу чл. 132 ст. 10 Закона о стечају), се додају на постигнуту купопродајну цену и падају на терет купца.
 
Oвлашћено лице: повереник Предраг Манојловић, контакт телефон: 069/2496-738.
Стечај

ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ВИСКОЗА АД - ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ СВИЛЕ СВИЛА ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лозница

Делатност:

Производња вештачких влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива