„YUKO" ДП П.О. , у стечају оглашава продају непокретне имовине методом јавног прикупљања понуда

25. јул. 2014.
На основу решења стечајног судије Привредног суда у Зрењанину Ст.30/2010 од 28.04.2010.године, а у складу са члановима 131,132 и 133. Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“, бр. 104/09)и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник стечајног дужника
 
Холдинг Компанија „YUKO“ ДП П.О. Житиште у стечају
Ђуре Јакшића бр. 2
 
О Г Л А Ш А В А
 
ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ   ИМОВИНЕ
 МЕТОДОМ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА
                                                                             
 Предмет продаје је непокретна имовина стечајног дужника коју чине две целине, и то:
Редни број целине
Назив
Процењена вредност
(дин.)
Депозит
(дин.)
ЦЕЛИНА
I
Пољопривредно и шумско земљиште, потес „Чарда“, уписано у лист непокретности бр. 87 КО Книћанин, укупне површине 2 ха 03 а 19 м2, на следећим катастарским парцелама:
– к.п. 1328 (на којој су уписана три објекта укупне површине 1018 м2, који су у стварности срушени, земљиште уз објекте 5 а и пашњак 3. класе површине 28 а 07 м2) укупне површине 43 а 25 м2;
– к.п. 1329, пашњак 3. класе, површине 97 а 57 м2;
– к.п. 1330, шума 2. класе, површине 62 а 37 м2.
2.388.004,00
477.601,00
ЦЕЛИНА
II
Пословни простор – локал бр. 34, на Новом Београду, Блок 45 (стари тржни центар), површине 14,83 м2, у оквиру зграде бр. 1 на кат. парцели бр. 4920/2, уписане у листу непокретности бр. 4527 КО Нови Београд (ванкњижно право својине).
2.218.244,00
443.649,00
 
Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.
 
Право на учешће имају сва правна и физичка лица која:
  1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 10.000,00 динара по целини. Профактура се може преузети сваког радног дана, у периоду од 9 до 13 часова, у просторијама овлашћеног лица стечајног управника у Зрењанину, у ул.Народне Омладине 15, закључно са 25.08.2014.године.
  2. уплате депозит са позивом на редни број пакета на текући рачун стечајног дужника бр. 355-1136863-59 отворен код Војвођанске банке а.д. Нови Сад или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита истиче закључно са 25.08.2014. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере искључиво лично мора доставити Служби финансија Агенције за приватизацију РС, Теразије 23, Београд VI спрат, соба бр. 610, најкасније до 25.08.2014. године до 15:00 часова по београдском времену (ГМТ+1). Банкарска гаранција мора важити до 15.10.2014. године.
  3. потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.
 
Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације сваког радног дана од 12 до 14 часова ( уз претходну најаву поверенику стечајног управника).
 
Затворене понуде се достављају на адресу: Агенција за приватизацију РС, Теразије 23, трећи спрат. Крајњи рокза достављање понуда је 01.09.2014. године до 10.00 часова.
 
У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама са назнаком ''Понуда'' на коверти, називом стечајног дужника и позивом на имовинску целину на коју се понуда односи, а које пристигну на назначену адресу до назначеног времена.
 
Запечаћена коверта треба да садржи:
-пријаву за учешће у поступку јавног прикупљања понуда;
-потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа за куповину предмета продаје;
-доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције;
-потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;
-извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице;
-овлашћење за заступање, oдносно предузимање конкретних радњи у поступку продаје (за пуномоћнике);
 
Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен износ на који понуда гласи, понуде које се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се позивају на услове који нису предвиђени у продајној документацији и огласу, као и понуде уз које није положен депозит у предвиђеном року.
 
Јавно отварање понуда одржаће се дана 01.09.2014. године у 10.15 часова (15 минута по истеку времена за предају понуда) на адреси: Агенција за приватизацију РС, Београд, Теразије 23, трећи спрат,у присуству Комисије за отварање понуда.
Позивају се понуђачи као и чланови Одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствују продаји.
 
Стечајни управник спроводи јавно прикупљање понуда тако што:
               1.-чита правила у поступку јавног прикупљања понуда,
               2.-отвара достављене понуде,
               3.-рангира понуђаче према висини достављених понуда;
               4.-одржава ред на јавном отварању понуда,
               5.-проглашава најбољег понуђача за купца уколико је највиша понуђена цена изнад 50%
               од процењене вредности предмета продаје
               6.-доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење уколико
               највише понуђена цена испод 50% од процењене вредности предмета продаје
               7.-потписује записник.
                
Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50% од процењене вредности. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност одбора поверилаца.
 
У случају да на јавном прикупљању понуда победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника, у року од 2 радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;
 
Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде.
 
Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора.
 
Стечајни управник ће вратити положени депозит сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена у року од 8 дана од дана одржавања јавног прикупљања понуда. Понуђач губи право на повраћај депозита уколико:
-не поднесе понуду, или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе;
-не потпише купопродајни уговор, или
-буде проглашен за купца, а не уплати купопродајну цену у предвиђеном року и на прописани начин.
 
Презе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.
 
У случају да у поступку продаје за купца буде проглашено лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције (Сл.гласник РС бр.51/2009) услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеном огласом , односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције.
 
Овлашћено лице: повереник: Драгица Арсић, контакт телефон: 064/1464-489
 
Стечај

HOLDING KOMPANIJA YUKO DP PO ŽITIŠTE ZA HOLDING POSLOVE, ŽITIŠTE - U STEČAJU

Локација:

Житиште

Делатност:

Узгој живине

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива