ЗЗ „Молин" , у стечају оглашава издавање у закуп пољопривредног земљишта непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

27. дец. 2013.

ЗЗ „Молин“ у стечају, Новa Црњa

 

О Г Л А Ш А В А

Издавање у закуп пољопривредног земљишта непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда, са могућношћу да се, након отварања понуда, понуда побољша

 

 

Пољопривредно земљиште, које је предмет издавања у закуп у власништву ЗЗ „Молин“ у стечају Нова Црња, укупне површине 396 ха 14 а 11 м2,  уписано је у следећим листовима непокретности:

1                  К.О. Молин                                    Л.Н. 125               површине            305 ха 59а 95м2

2                  К.О. Банатска Топола               Л.Н.1014              површине               6 ха 37а 63м2

3                  К.О. Војвода Степа                   Л.Н. 764                 површине              1 ха 02а 46м2

4                  К.О. Александрово                    Л.Н.  880                површине              3 ха 21а 79м2

5                  Део земљ. К.О.Тоба                  Л.Н. 171                површине             50 ха 25а 47м2

6                  Део земљ. К.О. Нова Црња     Л.Н. 189                површине             28 ха 20а 22м2

7                  К.О. Српска Црња                     Л.Н. 1845              површине              1 ха 46а 59м2

Списак појединачних катастарских парцела, које се дају у закуп, као и образац Изјаве о губитку права на повраћај новчаног износа, треба преузети од повереника стечајног управника (телефон број 062/208-102).

Услови

·         Право на учешће на непосредној погодби уз прикупљање писаних понуда имају сва правна и физичка лица која уплате новчани износ од 2.000.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника број 290-16738-78 отворен код Универзал банке а.д. Београд, уз предају потписане Изјаве о губитку права на повраћај новчаног износа, а који ће без одлагања бити враћен сваком понуђачу чија понуда буде одбијена у року од 3 радна дана од дана проглашења најповољнијег понуђача.

·         Закуп се уговара на одређено време, односно до 30.09.2014. године. У случају доцње закупца у предаји предметног пољопривредног земљишта, уговорна казна коју је закупац дужан исплатити закуподавцу износи 3.000.000,00 динара, за сваки започети месец доцње.

·         Минимално прихватљива понуда износа закупнине је 14.000.000,00 динара нето, за цео период закупа.

·         Осим закупнине, закупац преузима обавезу да сноси и трошкове текућег одржавања, порез на имовину, водни допринос, као и све друге трошкове који настану поводом закупа.

·         Закупнина се плаћа у три једнаке рате. Прва рата доспева 8 дана по потписивању уговора. Друга рата доспева дана 03.04.2014. године. Трећа рата доспева дана 02.07.2014. године.

·         Закупац се обавезује да ће, на име обезбеђења потраживања закуподавца по основу закупа, закуподавцу предати бланко соло меницу са меничним овлашћењем да закуподавац односно стечајна маса (уколико закуподавац буде продат као правно лице) исту може, за све неизмирене обавезе, попунити с клаузулом „без протеста“ и послати на наплату.

·         Земљиште се издаје као неузорано. Закупац је дужан да пре потписивања уговора прегледа предмет закупа. Накнадне рекламације након потписивања Уговора неће се признати.

·         Земљиште се не може издати у подзакуп без писaне сагласности закуподавца.

·         У случају продаје земљишта које је предмет закупа, стицалац ступа на место закуподавца, а евентуално неизмирене и након продаје доспеле рате припадају стицаоцу. У случају продаје дела земљишта које је предмет закупа стицаоцу припада сразмерни део неизмирених и након продаје доспелих рата.

·         Пре потписивања уговора стечајни управник ће затражити сагласност стечајног судије на закључење уговора. Стечајни управник задржава право да одустане од закључења уговора о закупу, у случају да не добије сагласност стечајног судије. Уговор о закупу се потписује у року од 3 радна дана након позива закуподавца.


Понуда

Достављена понуда треба да садржи јасно наведен укупан износ који се нуди као закупнина.

Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком ЗЗ „Молин“ у стечају ­– Понуда– не отварати на адресу: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије бр. 23, III спрат, и морају приспети најкасније до 13.01.2014. године, до 11:00 часова.

Непосредна погодба уз јавно отварање пристиглих писаних понуда одржаће се истог дана у 11:15 сати (15 минута по истеку времена за достављање понуда), у просторијама Агенције за приватизацију РС Београд, Теразије 23, III спрат, у присуству комисије и представника свих понуђача. У разматрање ће се узети само понуде које пристигну до назначеног времена. Након отварања понуда, председник комисије ће позвати подносиоце да побољшају своје понуде у односу на највећу достављену понуду.

Стечајни управник: Агенција за приватизацију РС Београд, повереник Радован Савић, телефон: 062/208-102.

Стечај

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МОЛИН СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, НОВА ЦРЊА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нова Црња

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива