ДП „ШПЕДИЦИЈА" , у стечају оглашава давање дела имовине у закуп непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

25. сеп. 2013.

ДП „ШПЕДИЦИЈА“ Кикинда у стечају

О Г Л А Ш А В А
давање дела имовине у закуп
непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда,
са могућношћу да се, након отварања, понуде побољшају

У закуп се даје имовина као целина и то:

•       пољопривредно земљиште у КО Иђош (целина бр. 1)

Целина број 1

Целину бр. 1 (предмет закупа) чини пољопривредно земљиште у власништву и поседу ДП „Шпедиција“ Кикинда у стечају, које се налази у КО Иђош, укупне површине 364 ха 92 а 05 м2,  уписано у следећим листовима непокретности:

•       КО Иђош            л. н. 2216                         укупна површина   355 ха 61 а 45 м2

•       КО Иђош            л. н. 2217                         укупна површина       1 ха 40 а 07 м2

•       КО Иђош            л. н. 2218                         укупна површина       5 ха 39 а 04 м2

•       КО Иђош            л. н. 499                          укупна површина       2 ха 51 а 49 м2

Услови за целину број 1

•       Право на учешће у непосредној погодби уз прикупљање писаних понуда за целину бр. 1 имају сва правна и физичка лица која:

-       након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа огласне документације у износу од 10.000,00 динара. Профактура и огласна документација (након откупа исте) могу се преузети од повереника стечајног управника (тел. 060/18-28-638) најкасније 30.09.2013. године;

-       уплате новчани износ од 1.500.000,00 динара на рачун стечајног дужника број 160-0000000214652-06 код Banca Intesa а.д. Београд или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, на новчани износ од 1.500.000,00 динара. Оригинал гаранције се, ради провере, мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, VI спрат, канцеларија број 610, најкасније 30.09.2013. године до 16:00 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу до назначеног времена;

-       предају потписану изјаву о губитку права на повраћај новчаног износа за учешће у поступку непосредне погодбе. Изјава чини саставни део огласне документације.

•       Банкарска гаранција ће бити враћена без одлагања сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена. Понуђачу чија је понуда прихваћена, гаранција ће бити враћена одмах после плаћања прве рате закупнине, у складу са уговором о закупу.

•       Земљиште се издаје као неузорано.

•       Земљиште се издаје у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке. Закупац је дужан да пре потписивања уговора о закупу прегледа предмет закупа. Накнадне рекламације након потписивања уговора о закупу неће се признати.

•       Земљиште се не може издати у подзакуп без писмене сагласности закуподавца.

•       Закуп се уговара на одређено време, за период од 01.10.2013. до 30.09.2014. године. У случају доцње закупца у предаји предметног пољопривредног земљишта по истеку периода закупа, уговорна казна коју је закупац дужан исплатити закуподавцу износи 2.000.000,00 динара, за сваки започети месец доцње.

•       Минимално прихватљива понуда износа закупнине је 8.500.000,00 динара за цео период закупа.

•       Осим закупнине, закупац преузима обавезу да сноси и сразмерни део пореза на имовину, водни допринос, као и све друге трошкове који настану у вези са имовином која је предмет закупа.

•       Закупнина се плаћа у три једнаке рате. Прва рата доспева 8 дана по потписивању уговора. Друга рата доспева 10.03.2014. године. Трећа рата доспева 14.07.2014. године.

•       Закупац се обавезује да ће, пре потписивања уговора о закупу и на основу позива закуподавца, на име обезбеђења потраживања закуподавца по основу закупа, дати банкарску гаранцију (првокласну, безусловну, наплативу на први позив) на цео износ закупнине, а која истиче 30.09.2014. године. Давање наведеног обезбеђења, у захтеваној форми и износу, представља предуслов за потписивање уговора о закупу.

Понуде

Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком: ДП  „Шпедиција“ у стечају – Понуда за Целину 1 – НЕ ОТВАРАТИ, на адресу: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије бр. 23, III спрат, и морају приспети најкасније до 01.10.2013. године до 11:00 сати.

Достављена понуда треба да садржи јасно наведен укупан износ у динарима који се нуди као закупнина.

Уз понуду за целину бр. 1, понуђач доставља изјаву да ће, пре потписивања уговора о закупу, обезбедити банкарску гаранцију захтеваних карактеристика.

Напосредна погодба уз јавно отварање пристиглих писаних понуда одржаће се 01.10.2013. године у 11:15 сати (15 минута по истеку времена за достављање понуда), у просторијама Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, III спрат, у присуству комисије и представника свих понуђача. У разматрање ће се узети само понуде које пристигну до назначеног времена. Након отварања понуда, председник комисије ће позвати подносиоце да побољшају своје понуде у односу на највећу достављену понуду.

Овлашћено лице: повереник  Небојша Бајић  тел. 060/18-28-638

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ТРАНСПОРТ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ШПЕДИЦИЈА КИКИНДА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кикинда

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива