Продат део имовине "Ирис" у стечају из Пријепоља

24. јул. 2013.

Део имовине стечајног дужника Индустрија конфекције, дугмади и шнала „ИРИС“а.д. - у стечају, Пријепоље продат је методом јавног прикупљања писаних понуда, сагласно одлуци Одбора поверилаца.


Имовина

Напомена (целина из огласа)

Процењена вредност (дин)

Продајна цена (дин)

Купац

Пословни-магацински простор, у Ивању, уписане површине 461м2, док је фактичко стање површине по налазу вештака 456,22 м2, на кат. парцели 146/5 К.О. Ивање,  који се налази у оквиру Објекта – Остале зграде – Складиште генералног терета у Ивању, бр. зграде 1, а који је објекат  уписан у Препису листа непокретности број 413 КО Ивање, носилац права РО Фабрика обуће “Лимка“, Пријепоље. Предметни објекат је ванкњижно власништво стечајног дужника. Објекат је изграђен по основу Уговора о заједничком улагању средстава за изградњу складишта генералног терета у Ивању бр. 5 од 29.01.1985.г. који је закључен између РО Фабрика обуће“Лимка“, Пријепоље, као носиоца посла, ТК „Љубиша Миодраговић“ из Пријепоља и Индустрије конфекције „ИРИС“ из Пријепоља, као суинвеститора дела складишта генералног терета у Ивању. На наведеној локацији и то на више кат. парцела, налазе се један до другог два објекта - магацина на којима сувласништво има више правних лица и државних институција.

1

9.718.880,00

3.000.000,00

Алфа транс доо Пријепоље


Закључно са 1. јулом 2013. године није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција за учешће на јавном прикупљању понуда за куповину имовине стечајног дужника целина 2,3,4,5,6 и 7 из огласа о продаји, те се продаја ових целина проглашава неуспешном.

Стечај

НДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ, ДУГМАДИ И ШНАЛА ИРИС АД, ПРИЈЕПОЉЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива