Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности - адвокатске услуге

21. феб. 2013.

 
 
На основу члана 72. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 116/08; у даљем тексту: Закон),
Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
Београд, Теразије 23
Оглашава
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
Број ЈН: 2-10/12
Предмет јавне набавке су адвокатске услуге у споровима који су у вези са радом Агенције за приватизацију, по следећим партијама:
-   Партија 1: постприватизациони период;
-   Партија 2: стечај/ликвидација;
-   Партија 3: радни спорови.
Понуђач може поднети понуду за целокупну јавну набавку или за појединачне партије.
Право учешћа имају сви понуђачи регистровани за пружање предметних услуга који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 44. Закона о јавним набавкама.
Испуњеност обавезних услова за учешће из члана 44. Закона доказује се Изјавом понуђача, дате под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу (у складу са чланом 7. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности „Службени гласник РС“ бр. 50/09).
Као доказ о испуњености услова у погледу техничког и кадровског капацитета понуђача, понуђач је обавезан да обезбеди:
-   Партија бр.1: експертски тим са минимум 3 адвоката са најмање 3 године адвокатског стажа и минимално адвокатско искуство од 3 године из привредних спорова за сваког члана тима,
-   Партија бр.2: експертски тим са минимум 3 адвоката са најмање 3 године адвокатског стажа и минимално адвокатско искуство од 3 година из привредних спорова за сваког члана тима и
-    Партија бр.3: експертски тим са минимум 3 адвоката са најмање 3 године адвокатског стажа и минимално адвокатско искуство од 3 године у области радних спорова за сваког члана тима,
што се доказује обрасцем експертски тим, потврдама Адвокатске коморе за сваког адвоката из експертског тима, обрасцем биографије чланова тима и обрасцем изјава.
Сви обрасци су саставни део конкурсне документације.
За уговорене услуге наручилац ће платити понуђачу награду у висини 50% од Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката важеће на територији Републике Србије.           
Избор најповољније понуде ће бити обављен применом критеријума «економски најповољнија понуда», и то применом следећих критеријума:
1.     Број успешно мериторно окончаних релевантних спорова  - 80 пондера
-   за Партију 1 - постприватизациони период, потребно је доставити копије пресуда са клаузулом правноснажности за привредне спорове и спорове који произлазе из примене прописа о приватизацији;
-   за Партију 2 - стечај/ликвидација, потребно је доставити копије пресуда са клаузулом правноснажности за привредне спорове и спорове који произлазе из примене прописа о стечају/ликвидацији;
-   за Партију 3 - радни спорови, потребно је доставити копије пресуда са клаузулом правноснажности за радне спорове.
Релевантним споровима сматрају се привредни спорови, радни спорови и спорови који произлазе из примене прописа о приватизацији правноснажно окончани у периоду децембар 2009 – децембар 2012. године.
2.     Искуство у раду са јавним предузећима, јавним агенцијама и институцијама - 20 пондера
            Доказује се потврдама референтних наручилаца (властодаваца), тј. јавних предузећа, јавних агенција и институција које је понуђач заступао у споровима који су започети у периоду децембар 2009– децембар 2012. године.
          Критеријуми су ближе дефинисани у конкурсној документацији.
Заинтересовани понуђачи ће захтеве за достављањем конкурсне документације упутити путем електронске поште на доле наведену е-маил адресу особе за контакт наручиоца.
Захтев треба да садржи: број јавне набавке, податке о заинтересованом понуђачу (пун назив и адресу понуђача, електронску адресу - е-маил).
          Увид у конкурсну документацију, као и лично преузимање исте, може се обавити сваког радног дана од 10 до 15 часова, на адреси наручиоца: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије бр. 23, канцеларија бр. 437.
Рок за достављање понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног позива у „Сл. гласнику РС”, односно до датума, времена и на начин наведен у конкурсној документацији.
Понуде се подносе у запечаћеној коверти са назнаком: «Понуда за ЈН 2-10/12, за Партију бр._____ не отварати пре седнице Комисије за јавно отварање понуда» на адресу наручиоца: Агенција за приватизацију, Теразије 23, Београд, ИВ спрат, канцеларија 437.
Јавно отварање понуда ће бити обављено непосредно након истека рока за подношење понуда, на локацији наручиоца: Агенција за приватизацију, Београд, ул. Теразије 23.
Оквирни рок за доношење Одлуке о избору најповољније понуде је 10 дана од дана јавног отварања понуда.
Све додатне информације заинтересовани могу тражити искључиво писаним путем, односно телефаксом или електронском поштом на адресу особе за контакт наручиоца, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Контакт особа за додатне информације:
Александра Костадиновић
Телефакс: (011) 3020-837
Е-маил:                акостадиновиц@прив.рс
 

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива