Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu nepokretne imovine Ivo Lola Ribar sistem ad u restrukturiranju, Beograd

21. јун. 2012.
Na osnovu člana 6 i člana 11e Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS“, broj 38/01, 135/04 i 30/10), Programa restrukturiranja „Ivo Lola Ribar Sistem“ a.d. u restrukturiranju Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) usvojenog od strane Skupštine Društva 28.11.2006. godine, koji je prihvatila Agencija za privatizaciju svojim Rešenjem br. R-01/OD od 03.01.2007. godine, Izmena i dopuna br. 1 Programa restrukturiranja koje je donela Skupština Društva Odlukom broj 629 od 05.09.2008. godine, a Agencija prihvatila svojim Rešenjem br. 10-2622/08-344/01 od 09.09.2008. godine, Izmena i dopuna br. 2 Programa restrukturiranja koje je donela Skupština Društva Odlukom broj 92 od 17.05.2012. godine, a Agencija prihvatila svojim Rešenjem br. 10-1123/12-344/01 od 23.05.2012. godine, Odluke Skupštine Društva broj 102 od 11.06.2012. godine o prodaji nepokretne imovine – Prodajnog paketa „C“ - Dela Zgrade poslovnih usluga u ulici Dalmatinska br. 47 i Ugovora o punomoćju zaključenog dana 20.06.2012. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod brojem II Ov.br. 3250/2012 između Društva, kao nalogodavca i Agencije za privatizaciju, kao punomoćnika, Agencija za privatizaciju objavljuje:
 
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU
ZA KUPOVINU NEPOKRETNE IMOVINE IVO LOLA RIBAR SISTEM ADU RESTRUKTURIRANjU, BEOGRAD
 
DELA ZGRADE POSLOVNIH USLUGA U ULICI DALMATINSKA BR. 47 U BEOGRADU
 
Šifra prodaje:
                                                                  R-120712-038
 
1.         Predmet prodaje
 
Predmet prodaje je deo nepokretne imovine Društva -  Prodajni paket „C“, koji čini idealni deo Zgrade poslovnih usluga u ulici Dalmatinska br. 47 u Beogradu, sa udelom od 371/670, upisane kao Objekat 1 u LN 1252, KO Palilula, spratnosti Po+P+2, u društvenoj svojini Lola Sistem a.d. (u daljem tekstu: Predmet prodaje), koja se po aktuelnom stanju upisa u LN nalazi na kat. parceli 994/2 površine 419 m2, od čega je pod objektom 223 m2, a uz objekat 196 m2, i na kat. parceli 995/2 površine 116 m2, od čega je pod objektom 86 m2, a uz objekat 30 m2, sve na zemljištu u državnoj svojini na kojem Društvo ima pravo korišćenja, zajedno sa drugim suvlasnikom „Goša štamparija“ d.o.o. Izdavačko-grafička delatnost Beograd, koja ima udeo od 299/670, čija je površina po knjigama Društva od 370,07 m², a čine ga posebni delovi zgrade, i to deo suterena i ložionice površine 42,83 m2, poslovni prostor u prizemlju sa ulične strane površine 72,48 m2, na prvom spratu površine 123,26 m2 i na drugom spratu površine 131,50 m2.
 
Kako je navedena parcela 995/2 prilikom sprovođenja novog premera pripojena kat. parceli 994/2, što je konstatovano i prilikom izlaganja nepokretnosti u postupku formiranju Katastra nepokretnosti, Društvo je 02.02.2011. godine, nakon što je ustanovilo da se kat. parcela 995/2 pojavljuje u LN 1252, podnelo zahtev za ispravku upisanih podataka pod brojem 952-02-1506/2011 (evidentiran u Listu nepokretnosti), koji još uvek nije rešen.
 
Početna cena: 258.679,00 EUR
Depozit: 25.870, 00 EUR
 
Imovina se prodaje u viđenom stanju, bez mogućnosti naknadnih reklamacija.
 
Detaljan opis nepokretnosti koja se nudi na prodaju dat je u okviru dokumentacije za javno nadmetanje (Prodajna dokumentacija).
Преузмите оглас у целости
Стечај

ИВО ЛОЛА РИБАР СИСТЕМ АД Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Производња машина за обраду метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива