Javni poziv za učešće na Javnim aukcijama za preduzeće JAT APARTMANI KOPAONIK, RAŠKA

10. нов. 2011.

Agencija za privatizaciju u okviru zajedničke ponude nudi 70,00% državnog kapitala subjekta privatizacijeDruštva sa ograničenom odgovornošću za hotelske usluge JAT APARTMANI KOPAONIK, RAŠKAi deo nepokretne imovine Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj JAT AIRWAYS AD, Beograd, i to smeštajnog i magacinskog prostora u niskom prizemlju, površine 1.265,11 m2, u objektu – hotelu «JAT APARTMANI», upisan u Listu nepokretnosti br. 927 KO Kopaonik, na katastarskoj parceli 4/32. Deo nepokretne imovine Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj JAT AIRWAYS AD, Beograd,prodaje se na osnovu Ugovora o punomoćju overenog pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod II Ov.br.3677/11 od 19.08.2011. godine.

Aukcijsku dokumentaciju, koju čine aukcijska dokumentacija za prodaju 70% državnog kapitala subjekta privatizacije  Društva sa ograničenom odgovornošću za hotelske usluge JAT APARTMANI KOPAONIK, RAŠKA, i dokumentacija za deo nepokretne imovine Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj JAT AIRWAYS AD, Beograd, koju čine Odluka o prodaji i Ugovor o punomoćju (u daljem tekstu: «Dokumentacija») zainteresovani mogu kupiti po ceni od: 80.000 dinara, nakon dobijanja fakture od strane Agencije za privatizaciju. U cenu nije uračunat PDV. Otkup Dokumentacije je obavezan, a prilikom njenog preuzimanja potpisuje se Ugovor o čuvanju poverljivih podataka. Nakon podnošenja dokaza o uplati, Dokumentacija se može podići na sledećoj adresi:

Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 7.sprat od 9:00 do 16:30 časova u periodu od 10.11.2011. do 14.12.2011. godine.
 
ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE JE 15.12.2011.GODINE DO 16:30
 
Pravo učešća na javnoj aukciji ima:
 
A) domaće ili strano pravno lice koje kumulativno ispunjava sledeće uslove:
 
1. da je najmanje 3 godine registrovano za obavljanje hotelske delatnosti (što se dokazuje Rešenjem o registraciji pravnog lica izdatim od strane nadležnog organa)
               
 - da je u poslednjoj poslovnoj godini ostvarilo ukupni poslovni prihod od minimum 6.000.000,00 Evra (što se dokazuje zvaničnim finansijskim izveštajem za poslednju poslovnu godinu)
 
 - da poseduje najmanje 3 hotela u vlasništvu koji su kategorizovani kao hoteli sa minimum 4 zvezdice (što se dokazuje Rešenjem o kategoriji ugostiteljskog objekta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja saglasno odredbama Zakona o turizmu i Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj, odnosno rešenjem o kategorizaciji izdatom od strane nadležnog organa zemlje u kojoj je registrovan potenicijalni učesnik na aukciji).
 
Smatraće se da je pravno lice ispunilo tražene uslove za učešće na javnoj aukciji, ako je vlasnik više od 50% kapitala pravnog lica koje kumulativno ispunjava tražene uslove za učešće na javnoj aukciji.
 
ili
 
2. Da od pravnog lica koje posluje u hotelskoj delatnosti i raspolaže sa zaštićenim znakom («Brand») sa najmanje 4 zvezdice i u svom sastavu posluje sa najmanje 5 hotela, može da obezbedi Ugovor o upravljanju (menadžment ugovor) na period od 5 godina.
 
B) domaće ili strano fizičko lice
 
koje je vlasnik više od 50% kapitala pravnog lica koje kumulativno ispunjava tražene uslove za pravna lica za učešće na javnoj aukciji.
 
C) Ako je zainteresovani ponuđač konzorcijum, neophodno je da kumulativno ispunjava sledeće uslove:
- Da su svi članovi konzorcijuma doneli Odluku o organizovanju i pristupanju konzorcijumu,
- Da su svi članovi konzorcijuma zaključili pisani Ugovor o konzorcijumu i overili ga kod Suda ili nekog drugog nadležnog organa (ako je reč o stranim pravnim ili fizičkim licima),
- Da je svaki član konzorcijuma ugovorom o konzorcijumu preuzeo neograničenu solidarnu odgovornost,
- Da je ugovorom o konzorcijumu preciziran procenat učešća svakog člana konzorcijuma u kupovini kapitala Subjekta privatizacije i to na takav način da bar jedan član konzorcijuma ima najmanje 51% ukupnog učešća u konzorcijumu (u daljem tekstu: «Lider konzorcijuma»),
- Da su svi članovi Konzorcijuma potpisali overeno punomoćje članu koji zastupa konzorcijum,
- Da su svi članovi konzorcijuma potpisali Ugovor o čuvanju poverljivih podataka,
- Da je bar jedan član konzorcijuma otkupio Dokumentaciju i
- Da je Lider konzorcijuma pravno lice koje ispunjava jedan od sledećih uslova:
a)da posluje u hotelskoj delatnosti i da poseduje najmanje 1 hotel u vlasništvu, koji je kategorizovan kao hotel sa najmanje 4 zvezdice
ili
b) da od pravnog lica koje posluje u hotelskoj delatnosti i raspolaže sa zaštićenim znakom („Brand“) sa najmanje 4 zvezdice i u svom sastavu posluje sa najmanje 5 hotela, može da obezbedi Ugovor o upravljanju (menadžment ugovor) na period od 5 godina
Popunjena prijava koja je deo dokumentacije, sa potpisanim nacrtom kupoprodajnog ugovora i dokazom o uplati depozita, podnosi se u zatvorenoj koverti sa natpisom: „PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ AUKCIJI 231211, Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 7.sprat”.
UKOLIKO NA KOVERTI STOJI IME SUBJEKTA PRIVATIZACIJE, ILI PUNA ŠIFRA AUKCIJSKE PRODAJE PRIJAVA MOŽE BITI ODBIJENA.
 
AUKCIJA ĆE SE ODRŽATI DANA: 23.12.2011.
 
na adresi: Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 2.sprat,Velika sala u 11:00časova. Registracija učesnika aukcije održaće se na istoj adresi dana:
23.12.2011. od 09:00do 10:50 časova.
Преузмите оглас у целости
ЈАТ- Апартмани Копаоник доо
Приватизација

ЈАТ- АПАРТМАНИ КОПАОНИК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ КОПАОНИК

Локација:

Рашка

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива