Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu dela nepokretne i pokretne imovine Raška Holding Kompanije Novi Pazar ad

01. нов. 2011.
Na osnovu člana 6 i člana 11e Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», broj 38/01, 135/04 i 30/10), Programa restrukturiranja Raška Holding Kompanije a.d., Novi Pazar u restrukturiranju, koji je donet od strane Skupštine Raška Holding Kompanije a.d., Novi Pazar u restrukturiranju Odlukom broj 168 od 12.04.2010. godine i prihvaćen Rešenjem Agencije za privatizaciju broj 10-1712/10-676/02 od 26.04.2010. godine, Odluke Skupštine Raška Holding Kompanije a.d., Novi Pazar u restrukturiranju o prodaji dela nepokretne i pokretne imovine broj 88 od 12.04.2010. godine i Ugovora o punomoćju zaključenog dana 26.04.2010. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod II Ov. br. 3015/2010 između Raška Holding Kompanije a.d., Novi Pazar u restrukturiranju, kao nalogodavca i Agencije za privatizaciju Republike Srbije kao punomoćnika, Agencija za privatizaciju objavljuje:
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU
DELA NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE
RAŠKA HOLDING KOMPANIJE NOVI PAZAR AD U RESTRUKTURIRANjU
u viđenom stanju,
koja se nalazi u Novom Pazaru, ul. Dimitrija Tucovića br. 2
 
 
1.         Predmet prodaje
 
Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina Raška Holding Kompanije a.d. Novi Pazar u restrukturiranju (u daljem tekstu: «Prodavac»), organizovana u šest pojedinačnih Prodajnih paketa i to:
 
A) Zgrada Špuleraja koja se nalazi na kat. parceli 10897/24, List nepokretnosti broj 12444 KO Novi Pazar. Prema podacima katastra nepokretnosti površina zemljišta pod objektom iznosi 625 m2. Zemljište je u vlasništvu Republike Srbije, a Prodavac ima upisano pravo korišćenja. Objekat ima odobrenje za upotrebu i u katastar nepokretnosti je upisan kao mešovita svojina Prodavca.
 
Šifra prodaje: TK1091211-3396P1
Početna cena: 95.000,00 EUR
Depozit: 10.000,00 EUR
 
B) Objekat Farbara koji se nalazi na kat. parceli 10897/29, List nepokretnosti broj 12444 KO Novi Pazar. Prema podacima katastra nepokretnosti površina zemljišta pod objektom iznosi 902 m2. Zemljište je u vlasništvu Republike Srbije a Prodavac ima upisano pravo korišćenja. Objekat ima odobrenje za upotrebu i u katastar nepokretnosti je upisan kao mešovita svojina Prodavca.
 
Šifra prodaje: TK1091211-3397P1
Početna cena: 146.000,00 EUR
Depozit: 15.000,00 EUR
 
C) Magacin gotovih proizvoda koji se nalazi na kat. parceli 10897/50, List nepokretnosti broj 12444 KO Novi Pazar. Prema podacima katastra nepokretnosti površina zemljišta pod objektom iznosi 1.268 m2. Zemljište je u vlasništvu Republike Srbije a Prodavac ima upisano pravo korišćenja. Objekat ima odobrenje za upotrebu i u katastar nepokretnosti je upisan kao mešovita svojina Prodavca.
 
Šifra prodaje: TK1091211-3399P1
Početna cena: 63.000,00 EUR
Depozit: 7.000,00 EUR
Преузмите оглас у целости
Стечај

Предузеће за стицањ управљање и капиталом РАШКА - ХОЛДИНГ компанија АД Нови Пазар - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива