Javni poziv za učešće na javnom tenderu za "SPLENDID" , Beograd

16. апр. 2011.
Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS»,  br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/07, 123/07 – dr. zakon i 30/10 – dr. zakon) i čl. 6 st.1 tač. 5, čl. 9 i čl. 11v st. 3 Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», br. 38/2001, 135/2004 i 30/2010) i st. 2 čl. I.3.4. Pravila poslovanja Agencije za privatizaciju u obavljanju poslova u ime i za račun Akcionarskog fonda, a u skladu Odlukom Agencije za privatizaciju br. TK-22/10-ED od 27.01.2010. godine o metodu prodaje i u skladu sa čl. 7. i čl. 21b Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom (Službeni glasnik RS br. 45/2001, 59/2003, 110/2003, 52/2005, 126/2007, 96/2008, 107/2008 i 98/2009), kao i na osnovu čl. 12 st. 6 Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije («Sl. glasnik RS», br. 123/2007 i 30/2010), Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: «Agencija»)
 
objavljuje:
JAVNI POZIV
 
za učešće na javnom tenderu po skraćenom postupku
radi prodaje 72,16112% registrovanog kapitala
 
Hotelsko-ugostiteljskogi turističkogakcionarskog društva
 
 SPLENDID Beograd
 
(u daljem tekstu: «Subjekt privatizacije»)
 
Šifra tendera: SPL 02/11
 
 
1.Ukupan registrovani kapital Subjekta privatizacije iskazan je u akcijama i ima sledeću strukturu: 69.99816% akcija u vlasništvu Agencije za privatizaciju, 2.16296 % akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda a.d., Beograd i 27,83888% pojedinačnih akcionara.
Преузмите оглас у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива