Konkurs za popunjavanje radnih mesta

06. дец. 2010.

Agencija za privatizaciju osnovana je Zakonom o Agenciji za privatizaciju, sa ciljem da organizuje, sprovodi, kontroliše i promoviše postupak privatizacije. Tokom svog višegodišnjeg rada uspešno je sprovela veliki broj privatizacionih procesa i kontinuirano doprinosila reformi srpske privrede.

Usled potrebe za zamenom određenog broja zaposlenih i značajnog obima poslovnih aktivnosti u različitim organizacionim jedinicama, Agencija za privatizaciju objavljuje poziv svim zainteresovanim i kvalifikovanim kandidatima da se pridruže njenom timu na sledećim radnim mestima.

1. Pozicija: Pravni savetnik u Centru za stečaj

(broj izvršilaca: 2; radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih u trajanju od 6 meseci)

Opis posla:

 • Učešće u svim poslovnim aktivnostima koje se odnose na rešavanje pravnih pitanja koji mogu da se pojave u svakodnevnom upravljanju stečajnim postupcima;
 • Pružanje svih neophodnih pravnih saveta rukovodstvu Centra i Agenciji o strateškim pitanjima u vezi razvoja Centra i njegovog odnosa sa ministarstvima i drugim državnim institucijama, kao i sa sudovima;
 • Vođenje računa o pravnom okviru postupaka, uz ažurno praćenje relevantnih propisa.

Zahtevi pozicije:

 • VSS/VII-1 stepen stručne spreme , zvanje diplomirani pravnik;
 • Najmanje 3 godine iskustva na privredno-pravnim poslovima u advokatskoj kancelariji, sudu ili u privredi (korporativno okruženje);
 • Engleski jezik - srednji nivo po evropskom standaradu CEF;
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office –korisnički nivo);
 • Poznavanje propisa o stečajnom postupku će biti prednost;
 • Sposobnost efikasnog rešavanja problema i sistematičnost, organizovanost i pedantnost u radu;
 • Odlična pisana i usmena komunikacija;
 • Sposobnost utvrđivanja prioriteta i uspešnog obavljanja više zadataka istovremeno.

2. Pozicija: Pomoćnik rukovodioca projekta za stečaj u Centru za stečaj

(broj izvršilaca: 1; radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene u trajanju od 12 meseci)

Opis posla:

 • Aktivno učešće u različitim poslovnim aktivnostima koje se odnose na preduzimanje mera za zaštitu stečajnog dužnika, sa posebnim akcentom na precizno planiranje toka stečajnog postupka i pripremi neophodnih projekcija troškova;
 • Učešće u izradi izveštaja o ekonomsko-finansijskom stanju stečajnog dužnika, u skladu sa poreskim propisima;
 • Uspostavljanje komunikacije sa poslovnim bankama i javnim preduzećima vezano za obaveštavanje o pokretanju stečajnog postupka;
 • Vođenje računa o ažurnosti dokumentacije neophodne za neometano sprovođenje stečajnog postupka;
 • Blagovremeno i odgovorno izvršavanje zadataka po uputstvima Rukovodioca projekta.

Zahtevi pozicije:

 • VSS/VII-1 stepen stručne spreme ekonomskog, organizacionog ili tehničkog usmerenja;
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima finansijske analize, finansijskog kontroliga, računovodsva ili revizije;
 • Engleski jezik - srednji nivo po evropskom standaradu CEF;
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office –korisnički nivo);
 • Sistematičnost, organizovanost i pedantnost u radu;
 • Odlična pisana i usmena komunikacija;
 • Sposobnost utvrđivanja prioriteta i uspešnog obavljanja više zadataka istovremeno.


3. Pozicija: Pomoćnik rukovodioca projekta za prinudnu likvidaciju u Centru za stečaj

(broj izvršilaca: 1; radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene u trajanju od 12 meseci)

Opis posla:

 • Obavljanje pripremnih poslovnih aktivnosti oko preduzimanja neophodnih mera u likvidacionom postupku;
 • Pružanje administrativno-tehničke pomoći i učešće u sastavljanju nacrta plana toka livkidacionog postupka sa predračunom troškova i vremenskim planom;
 • Saradnja sa Rukovodiocem projekta u pripremi obaveštenja o pokretanju likvidacionog postupka u skladu sa zakonom;
 • Obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca ili direktora Centra.

Zahtevi pozicije:

 • VSS/VII-1 stepen stručne spreme ekonomskog, organizacionog ili tehničkog usmerenja;
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima finansijske analize, finansijskog kontroliga, računovodstva ili revizije;
 • Engleski jezik - srednji nivo po evropskom standaradu CEF;
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office –korisnički nivo);
 • Sistematičnost, organizovanost i pedantnost u radu;
 • Odlična pisana i usmena komunikacija;
 • Sposobnost utvrđivanja prioriteta i uspešnog obavljanja više zadataka istovremeno.

4. Pozicija: Samostalni stručni saradnik za praćenje obaveza, plaćanje i prijave potraživanja u Sektoru za finansije

(broj izvršilaca: 1; radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene u trajanju od 6 meseci)

Opis posla:

 • Analiza i kontrola kompletnosti dokumentacije, prijava, dopisa i zapisnika u procesu potraživanja sredstava za subjekte privatizacije i obavljanje poslova otpusta potraživanja;
 • Izrada svih potrebnih obračuna vezano za ugovore o namirenju dugovanja, uz sprovođenje i kontrolu realizacije isplate i ažurno vođenje finansijske evidencije;
 • Obavljanje svih relevantnih aktivnosti koje se odnose na praćenje i evidentiranje ostvarenih sredstava od prodaje akcija, udela i naplaćenih dividendi;
 • Obavljanje poslova finansijske operative i plaćanja ka relevantnim institucijama.

Zahtevi pozicije:

 • VSS/VII-1 stepen stručne spreme ekonomskog usmerenja;
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima računovodstva, finansijske analize ili operative;
 • Engleski jezik - srednji nivo po evropskom standaradu CEF;
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office –korisnički nivo);
 • Analitičke i organizacione sposobnosti;
 • Preciznost, ažurnost i pedantnost u radu, uz obraćanje pažnje na detalje;
 • Dobra usmena i pisana komunikacija.


5. Pozicija: Rukovodilac projekta u Centru za kontrolu izvršenja ugovora

(broj izvršilaca: 2; radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih u trajanju od 8 do 12 meseci)

Opis posla:

 • Obavlja najsloženije poslove kontrole izvršenja obaveza kupaca iz ugovora o kupovini i prodaji kapitala/imovine;
 • Sarađuje sa zastupnicima Agencije u sporovima sa trećim stranama oko izvršenja obaveza iz ugovora o kupovini i prodaji kapitala/imovine i drugih ugovora Agencije;
 • Priprema izveštaje za rukovodstvo Agencije o izvršenju obaveza;
 • Priprema materijal za tužbe protiv strana koje ne ispunjavaju ugovorne obaveze;
 • Priprema materijal za aktiviranje garancija i ugovornih kazni u korist Agencije, vodeći računa o pravovremenom aktiviranju garancija Agencije.

Zahtevi pozicije:

 • VSS/VII-1 stepen stručne spreme, ekonomskog ili pravnog usmerenja;
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima ekonomske/finansijske analize ili na
 • privredno-pravnim poslovima
 • Engleski jezik - srednji nivo po evropskom standaradu CEF;
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office –korisnički nivo);
 • Analitičan i precizan pristup u poslu;
 • Odlične sposobnosti organizacije posla i postavljanja prioriteta;
 • Odlične sposobnosti usmene i pisane komunikacije
 • Proaktivnost i orijentacija ka timskom radu;
 • Poznavanje programa i propisa o privatizaci je prednost;
 • Obavljanje radnih aktivnosti pod pritiskom;
 • Razvoj i održavanje dobrih poslovnih odnosa;
 • Dobro upravljanje vremenom i uspostavljanje prioriteta.

6. Pozicija: Rukovodilac projekta za davanje saglasnosti u Sektoru za pravne poslove

(broj izvršilaca: 1; radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene u trajanju od 8 meseci)

Opis posla:

 • Obavlja poslove obrade zahteva za dobijanje saglasnosti uz aktivnu komunikaciju sa strankama;
 • Pripremanje materijala za rad Komisije za davanje saglasnosti;
 • Pripremanje zahteva za dostavljanje mišljenja od drugih nadležnih organazacionoh jedinica u okviru Agencije za privatizaciju, i dalja koordinacija sa strankama;
 • Učestvovanja u radu Komisije za davanje saglasnosti;
 • Izrada rešenja, zaključaka i dopisa.

Zahtevi pozicije:

 • VSS/VII-1 stepen stručne spreme pravnog usmerenja;
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva na privredno-pravnim poslovima u korporativnom okruženju ili advokatskoj kancelariji;
 • Engleski jezik - srednji nivo po evropskom standaradu CEF;
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office –korisnički nivo);
 • Odlične sposobnosti organizacije posla i postavljanja prioriteta;
 • Odlične sposobnosti usmene i pisane komunikacije;
 • Proaktivnost i orijentacija ka timskom radu;
 • Sposobnost brzog i efikasnog rešavanja problema;
 • Razvoj i održavanje dobrih poslovnih odnosa;
 • Dobro upravljanje vremenom i uspostavljanje prioriteta.
 •  

7. Pozicija: Rukovodilac projekta u Centru za privatizaciju

(broj izvršilaca: 3; radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih u trajanju od 9 do 12 meseci)

Opis posla:

 • Planiranje, organizacija i sprovođenje svih ili dela projektih aktivnosti u
 • oblasti privatizacije metodom javne aukcije/tendera i/ili u postupku
 • restrukturiranja preduzeća;
 • Uspostavljanje dobrih poslovnih odnosa i kontinuirane komunikacije sa
 • subjektima privatizacije sa jedne i potencijalnim kupcima sa druge strane;
 • Aktivno učešće u izradi analiza, predloga, projekcija i izveštaja za potrebe
 • projekata, kao i rukovodstva Agencije za privatizaciju;
 • Redovno praćenje svih propisa o privatizaciji u Srbiji, kao i svih zakonskih okvira koji za projekat mogu biti od značaja.

Zahtevi pozicije:

 • VSS/VII-1 stepen stručne spreme ekonomskog usmerenja;
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima ekonomske ili finansijske analize, ili finansijskog konsaltinga, idealno u domenu privatizacionih aktivnosti;
 • Engleski jezik - srednji nivo po evropskom standaradu CEF;
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office –korisnički nivo);
 • Analitičan i precizan pristup u poslu;
 • Odlične sposobnosti organizacije posla i postavljanja prioriteta;
 • Odlične sposobnosti usmene i pisane komunikacije;
 • Proaktivnost i orijentacija ka timskom radu.

8. Pozicija: Pomoćnik rukovodioca projekta za privatizaciju u Centru za privatizaciju

(broj izvršilaca: 1; radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene u trajanju od 5 meseci)

Opis posla:

 • Učešće u procesu pripreme i sprovođenja privatizacije, sa posebnim akcentom na pripremi javnih poziva za podnošenje ponuda od strane zainterosovanih kupaca i vođenje računa o prikupljanju neophodne dokumentacije za učešće u privatizacionom procesu;
 • Kontrola, analiza i ocena izveštaja i ostale dokumentacije pripremljene od strane finansijskih i pravnih savetnika i subjekata privatizacije;
 • Vođenje računa da projekat, u administrativnom smislu, teče neometano, kao i o ažurnosti dokumentacije, izveštaja ili zapisnika sa sednica tenderske/aukcijske komisije;
 • Priprema različitih izveštaja o fazama projekata i organizacija sastanaka po nalogu neposrednog rukovodioca.

Zahtevi pozicije:

 • VSS/VII-1 stepen stručne spreme ekonomskog usmerenja;
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima ekonomske ili finansijske analize, ili finansijskog konsaltinga, idealno u domenu privatizacionih aktivnosti;
 • Engleski jezik - srednji nivo po evropskom standaradu CEF;
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office –korisnički nivo);
 • Analitičan i precizan pristup u poslu;
 • Odlične sposobnosti lične organizacije u poslu i postavljanja prioriteta;
 • Odlične sposobnosti usmene i pisane komunikacije;
 • Proaktivnost i orijentacija ka timskom radu.

9. Pozicija: Prevodilac za enlgeski jezik u Centru za privatizaciju

(broj izvršilaca: 1; radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene u trajanju od 11 meseci)

Opis posla:

 • Prevođenje dokumentacije, dopisa i ugovora sa srpskog na engleski jezik i sa engleskog na
 • srpski jezik;
 • Korekcija i kontrola prevoda dokumentacije;
 • Simultani i konsekutivni prevod na sastancima i pregovorima.

Zahtevi pozicije:

 • VSS/VII-1 stepen (Filološki fakultet – grupa za engleski jezik);
 • Najmanje 3 godina radnog iskustva na sličnim poslovima;
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office – korisnički nivo);
 • Sistematičnost, organizovanost i pedantnost u radu;
 • Odlična pisana i usmena komunikacija na srpskom i engleskom jeziku;
 • Poznavanje stručne terminologije koja je neophodna za rad Centra;

Molimo Vas da svoje prijave za konkurs i radnu biografiju (CV) sa jasnom naznakom pozicije za koju se prijavljujete dostavite našem savetniku za ljudske resurse na sledeću adresu:

priv@cityscope.rs

Rok za podnošenje prijava za konkurs je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Uz poštovanje svih prijava, napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
Dodatne informacije o Agenciji za privatizaciju možete naći na internet adresi: www.priv.rs


0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива