Javni poziv za dostavljanje prijava za obavljanje poslova privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije

17. сеп. 2010.

U skladu sa Zakonom o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj: 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007 i 30/2010) i Zakonom o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", broj: 38/2001, 135/2004 i 30/2010), Agencija za privatizaciju ima obavezu da sa danom raskida ugovora o prodaji kapitala imenuje privremenog zastupnika kapitala radi upravljanja subjektom privatizacije do prodaje kapitala subjekta privatizacije.

U cilju formiranja liste kvalifikovanih lica, Agencija za privatizaciju objavljuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA OBAVLjANjE POSLOVA

PRIVREMENOG ZASTUPNIKA KAPITALA

U SUBJEKTIMA PRIVATIZACIJEGlavne funkcije, odgovornosti i radni zadaci

Privremeni zastupnik kapitala dužan je da upravlja subjektom privatizacije profesionalno, zakonito i odgovorno.

S pažnjom dobrog privrednika štiti imovinu preduzeća, stara se o završetku započetih i otpočinjanju novih poslova.

Ostvaruje pravo glasa u skupštini preduzeća, učestvuje u izboru Upravnog i Nadzornog odbora, sarađuje sa poslovnim bankama, Poreskom upravom i drugim nadležnim organima.

Privremeni zastupnik kapitala odgovara neposredno svojom ličnom imovinom za štetu nanetu subjektu privatizacije, ako je do štete došlo namerno ili krajnjom nepažnjom.

Neophodne kvalifikacije i ključne sposobnosti

 • VSS/VII-1 ili VŠS/VI
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva
 • Poznavanje rada u MS Office – osnovni korisnički nivo
 • Poznavanje opštih privrednih propisa
 • Poznavanje propisa iz oblasti privatizacije
 • Poznavanje osnova ekonomije i privrednog poslovanja
 • Posedovanje dobrih organizacionih sposobnosti kao i sposobnosti efikasnog rukovođenja i planiranja
 • Spremnost na preuzimanje rizika i odgovornosti za donete odluke


Sadržaj prijave

 1. Motivaciono pismo
 2. Lični podaci kandidata
 3. Radna biografija
 4. Overena fotokopija diplome
 5. Dokaz o neosuđivanosti za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora ili drugo kažnjivo delo koje kandidata čini nepodobnim za obavljanje poslova zastupnika
 6. Izjavu da je u slučaju izbora kandidat saglasan da podnese Agenciji za privatizaciju dokaze o ličnoj imovini
Svi zainteresovani kandidati mogu poslati svoje prijave poštom na adresu:

Agencija za privatizaciju
Sektor za ljudske resurse i opšte poslove
Terazije 23/VI
11000 Beograd

ili elektronskom poštom na adresu info@priv.rs.


Rok za podnošenje prijava je 15. oktobar 2010. godine do 16.00 časova.

Biće kontaktirani samo kandidati koji budu uvršteni na listu kvalifikovanih lica za obavljanje poslova privremenog zastupnika kapitala.

Obrasci i spisak subjekata privatizacije u kojima se imenuju privremeni zastupnici kapitala dostupni su na internet adresi www.priv.rs.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 011/3029-916, svakog radnog dana od 08:30 do 16:30 časova.

Prateća dokumentacija:

Мотиватионо писмо Изјава кандидата ЦВ Упитник за кандидате
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива