Odluku o sazivanju vanredne skupštine društva ,,SPLENDID" AD, Beograd

25. авг. 2010.
U skladu sa odredbama ,,Zakona o privrednim društvima" (Službeni glasnik RS br 125/2004) i članova 16.1, 16.2 i 16.3 Osnivačkog akta HOTELSKO-UGOSTITELJSKOG i TURISTIČKOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA ,,SPLENDID" AD, Beograd, Dragoslava Jovanovića 5 (u daljem tekstu: Društvo), Upravni odbor donosi sledeću:

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Vanredna Sednica Skupštine Društva saziva se za 10.9.2010. godine sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Agenecije za privatizaciju, Terazije 23, 11000 Beograd, Mala sala, II sprat.

Predlaže se sledeći DNEVNI RED:

1. Razrešenje Predsednika Skupštine i izbor novog Predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela Skupštine: zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o predloženom Dnevnom redu Skupštine;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmenama osnivačkog akta;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova Upravnog odbora
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora
7. Razno.

OBAVEŠTENJA AKCIONARIMA:
Utvrđuje se lista akcionara na dan 23.8.2010. godine prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara u Centralnom registru depoa, kliringa i hartija od vrednosti.
Pravo učešća u odlučivanju na sednici Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici običnih akcija, odnosno punomoćnici akcionara sa pravom glasa. Jedna akcija nosi pravo na jedan glas u Skupštini. Akcionari mogu da ostvare pravo glasa neposredno ili preko punomoćnika.
Svi materijali u vezi predloženog Dnevnog reda nalaze u računovodstvu Društva, u Beogradu, ul. Mekenzijeva 81, kancelarija br. 5, i raspoloživi su akcionarima radi uvida i fotokopiranja svakog radnog dana u redovno radno vreme, tim što su akcionari dužni da najmanje dva dana pre uvida najave svoj dolazak.

U Beogradu, dana 23. 8. 2010. godine


Predsednik upravnog odbora,
Predrag Stamenić
SPLENDID AD
Стечај

Hotelsko-ugostiteljsko i turističko akcionarsko društvo SPLENDID

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива