Javni poziv za prijavljivanje građana koji imaju pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu

25. јан. 2008.
Na osnovu člana 4. Uredbe o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade ("Službeni glasnik RS", broj 3/08) Agencija za privatizaciju upućuje:

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVLJIVANJE GRAĐANA KOJI IMAJU PRAVO
NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU


 1. Pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu ostvaruju građani koji ispunjavaju sve sledeće uslove:
  1. da su punoletni na dan 31. decembra 2007. godine;
  2. da su upisani u birački spisak;
  3. da su na dan 3. januara 2008. godine državljani Republike Srbije;
  4. da su na dan 30. juna 2007. godine imali prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno status privremeno raseljenog lica sa Kosova i Metohije;
  5. da u dosadašnjem procesu privatizacije nisu ostvarili pravo na besplatne akcije.

 2. Prilikom prijavljivanja građani podnose na uvid:
  1. ličnu kartu;
  2. karticu banke kod koje imaju otvoren dinarski tekući račun.

  Građani sa statusom interno raseljenog lica sa Kosova i Metohije pored lične karte podnose na uvid i legitimaciju raseljenog lica ili zeleni karton.

  Licima koja nemaju otvoren dinarski račun, Pošta će besplatno dodeliti broj računa na licu mesta.
 3. Prijavljivanje građana vrši se u svim Poštama u Republici Srbiji.

  Lica koja imaju boravište u inostranstvu prijavu podnose diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije.

  Građani moraju da se prijave lično.

  Nepokretna lica javljaju se na besplatni broj Info centra Pošte 0800 100 300, nakon čega će ih posetiti komisija koja će izvršiti prijavu za besplatne akcije i novčanu naknadu.
 4. Prijavu popunjava ovlašćeno lice Pošte, diplomatsko-konzularnog predstavništva, odnosno komisija, u dva primerka na obrascu koji ima serijski broj.

  Potpisan obrazac smatra se prijavom upisa u evidenciju nosilaca prava na besplatne akcije i novčanu naknadu. Jedan primerak potpisanog i popunjenog obrasca zadržava ovlašćeno lice, a drugi primerak građanin koji ga je potpisao.

  Građani koji se nisu prijavili na način predviđen ovim javnim pozivom smatraće se da prijavu nisu ni podneli.

  Za lica koja dostave lažne podatke predviđena je novčana kazna od 5.000 do 10.000 dinara.
 5. Rok za prijavljivanje građana je od 28. januara 2008. godine do 31. jula 2008. godine.
 6. Građane koji ispunjavaju sve navedene uslove i koji se prijave u navedenom roku, Agencija upisuje u evidenciju nosilaca prava i najkasnije do 31. decembra 2008. godine izdaje potvrdu da su stekli pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu. Potvrda se dostavlja na adresu iz lične karte.

  Upisom u evidenciju, građani stiču pravo na jednak broj besplatnih akcija u najvrednijim državnim preduzećima i na jednak iznos novčane naknade od prodaje akcija već privatizovanih društvenih preduzeća.

  Lica koja na ovaj način steknu status nosilaca prava, ne mogu istovremeno ostvariti pravo na besplatne akcije u preduzeću u kojem imaju status zaposlenog ili bivšeg zaposlenog.
 7. Sve dodatne informacije mogu se dobiti besplatnim pozivom na broj 0800 100 300 (poziv je moguć samo sa fiksnog broja telefona).

Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива