Izmene Zakona o preduzećima sprečavaju sivu privatizaciju

17. јул. 2002.
Beograd, 17. jul 2002. godine - Ministar za privredu i privatizaciju u Vladi Republike Srbije Aleksandar Vlahović rekao je danas da je suština izmena i dopuna Zakona o preduzećima, koje je na inicijativu Vlade Srbije usvojila Savezna skupština krajem juna, suzbijanje "sive i nelegalne privatizacije", a ne da se zadire u autonomiju poslovanja preduzeća, čime je načinjen još jedan korak važan za proces uspešne privatizacije i tranzicije u Srbiji i SRJ.

Izmene zakona pripremalo je Ministarstvo za privredu i privatizaciju u saradnji sa Saveznim ministarstvom za privredu, koje je bilo zvanični podnosilac inicijative. Izmene zakona donose jasne i standardizovane odnose između vlasnika, menadžera i radnika, koji nisu postojali u dosadašnjem Zakonu o preduzećima, koji je "tretirao društveno preduzeće kao posebno, a ne kao preduzeće koje treba da bude prelazni oblik preduzeća, koje će nestati u regulisanoj proceduri privatizacije", koju pak mora da stimuliše država.

"Koncept je bio i da se vrlo jasno precizira odgovornost preduzeća prema državi, radnicima, kupcima i poveriocima", rekao je Vlahović na konferenciji za novinare. "Ideja nam je bila da izmenama Zakona o preduzećima ostvarimo neophodno sadejstvo između ovog zakona, zakona o stečaju, koji će takođe uskoro biti pred poslanicima Savezne skupštine i svih uredbi, kojima smo želeli da podržimo jasan okvir procesa privatizacije".

U proteklih deset meseci primećena je tendencija da veliki broj preduzeća u Srbiji izbegava proces privatizacije i radije ulazi u statusne promene sa privatnim preduzećima, prodaju imovine, stavljanje hipoteka i uzimanje kredita koji se kasnije neefikasno odražavaju na njihovo poslovanje. To se sve skupa svodi na "izbegavanje otvorenog i regulisanog procesa privatizacije i ulazak u vode sive privatizacije", rekao je ministar.

Izmenama i dopunama zakona regulisano je da je svuda gde postoji namera poverioca da preuzmu neko preduzeće, neophodna saglasnost Vlade Srbije, a saglasnost vladine Agencije za privatizaciju potrebna je u slučaju donošenja određenih odluka kod preduzeća sa većinskim društvenim kapitalom. Takva saglasnost potrebna je u slučaju kada društveno preduzeće odlučuje da smanji ili poveća svoj kapital, u slučaju odluke o reorganizaciji i restruktuiranju, prodaji imovine, zalaganju, dugoročnom zakupu, poravnanju sa poveriocima ili za izdavanje garancija van redovnog poslovanja.

Ideja izmena zakona bila je i da se reguliše jasna politika vladinog finansiranja socijalnih programa u velikim sistemima koji ulaze u proces restruktuiranja. Takođe, koncept je da se eliminišu ostaci samoupravljanja iz "kvazi društava kapitala", u kojima je kapital izražen u akcijama.

Osnovni cilj zakona je liberalizacija uslova za poslovanje postojećih preduzeća i za otvaranje novih preduzeća. Ideja je i da doprinesemo daljem razvoju finansijskog tržišta kroz usaglašavanje nekih odredbi Zakona o preduzećima sa odredbama Zakona o privatizaciji. Namera je da se olakša i statusno prilagođavanje preduzeća koja se pripremaju za proces privatizacije, pre svega "jasno definisanje uloge holding preduzeća" prilikom njihovog ulaska u privatizaciju i proces blokada.

Ideja je bila i da se omogući početak poslovanja preduzeća uporedo sa procesom pribavljanja raznih dozvola i saglasnosti. Otvorena je i mogućnost pojednostavljenja upisa u sudski registar. Pojednostavljeno je i sazivanje skupštine akcionara, tako da je sada potrebno minimum osam dana da bi se sazvala skupština.

Preciznije su definisani i odnosi između većinskih i manjinskih akcionara, pa je sada umesto tročetvrtinske uvedena dvotrećinska većina prilikom donošenja odluka, to jest manjina koja može da blokira odluku skupštine više nije jedna četvrtina, već jedna trećina akcionara, rekao je Vlahović.

Izjednačene su pravne forme preduzeća društva sa ograničenom odgovornošću, nezavisno da li su ta društva nastala privatnim investiranjem ili privatizacijom društvenih preduzeća. "To će indirektno doprineti i razvoju finansijskog tržišta", rekao je ministar. Izmenama Zakona ukinuto je pravo preče kupovine i otvaranja društava kapitala nastalih privatizacijom društvenih preduzeća prema berzi i novim investitorima. To pravo je već ukinuto Zakonom o privatizaciji, tako da je ovako samo sprovedeno usaglašavanje.

Vlahović je najavio da će ministarstvo na čijem je čelu uskoro pokrenuti reformu registracionog sistema kod preduzeća.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива