Poziv za prikupljanje pisama zainteresovanosti za angažovanje stručnjaka za javne nabavke

30. сеп. 2004.
Vlada Srbije i Crne Gore je dobila donaciju u iznosu od 13 miliona SEK od Vlade Kraljevine Švedske (SIDA – Švedska agencija za međunarodni razvoj), koja je deo projekta Svetske banke za podršku reforme registracije privrednih subjekata u Srbiji, i namerava da deo te donacije upotrebi za nabavku robe, usluga i angažovanje konsultanata za potrebe navedenog projekta.

Konkretan cilj projekta je izgradnja kapaciteta i insititucionalna podrška registrima privrednih subjekata u Srbiji. Projekat sadrži sledeće komponente: nabavka opreme i usluga za formiranje novog sistema za registraciju privrednih subjekata Republike Srbije. Projekat obuhvata nabavku informacione tehnologije, uključujući postavljanje i održavanje servera i korisničke mreže za čitavu zemlju, registraciju softvera i njegovo prilagođavanje potrebama korisnika, bazu podataka koja zadovoljava potrebe na nivou Republike, dizajniranje interaktivnog internet sajta, obuku zaposlenih za korišćenje softvera i baze podataka, formiranje najviše 17 regionalnih centara sa kompjuterskom i kancelarijskom opremom, kao i podršku edukativne kampanje i dizajn brošure i prezentacije na republičkom nivou.

Agencija za registraciju privrednih subjekata Republike Srbije poziva sva kvalifikovana lica koja ispunjavaju uslove da pruže stručnu pomoć u izradi nacrta tehničke dokumentacije za javnu nabavku informacionih tehnologija, zajedno sa svim dodacima, uključjući: tehničke podatke javnog nadmetanja, posebne uslove ugovora, tehničke zahteve, ugovornu dokumentaciju, itd. Od kandidata se takođe očekuje i pomoć Agenciji za registraciju privrednih subjekata pri javnom otvaranju ponuda i sačinjavanju zapisnika sa javnog otvaranja; učešće u svim fazama ocenjivanja i poređenja prispelih ponuda u svojstvu člana Komisije za ocenjivanje ponuda, kao i pomoć Komisiji pri ocenjivanju ponuda i pripremi izveštaja o oceni ponuda i predloga za dodeljivanje ugovora koji se dostavlja Svetskoj banci na odobrenje. Od kandidata se očekuje i pomoć u praćenju raspodele i postavke IT sistema iz predmetne nabavke.

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:
(i) dokazano iskustvo u projektima iz donacije Svetske banke u regionu i to u svojstvu stručnjaka za javne nabavke (najmanje 5 godina);
(ii) dokazano iskustvo u projektima javne nabavke u domenu informacionih tehnologija iz donacija Svetske banke, uz napomenu da je kandidat, u poslednje dve godine, vodio (ili asistirao korisniku sredstava Svetske banke) najmanje jedan IT ugovor u vrednosti od najmanje USD 1 milion; i
(iii) da odlično vlada pisanim i govornim engleskim jezikom (prednost imaju kandidati koji govore i srpski jezik).

Stručnjak za nabavke se bira u skladu sa procedurom definisanom u "Smernicama Svetske banke: Izbor i angažovanje konsultanata od strane korisnika sredstava Svetke banke”, januar 1997. (revidirano septembra 1997, januara 1999 i maja 2002). Pisma zaintersovanosti treba poslati do 5. oktobra 2004. godine (do 15.00 časova po lokalnom vremenu), na niže naznačenu adresu:

Snežana Tošić
samostalni stručni saradnik za javne nabavke
Agencija za privatizaciju
Republika Srbije
Terazije 23, VI sprat
11000 Beograd
tel: (+381 11) 3020 815
faks: (+381 11) 3020 828
E-mail: stosic@priv.yu
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива