Saopštenje - vanberzanska trgovina akcijama preduzeća "Knjaz Miloš" a.d.

17. сеп. 2004.
povodom procesa vanberzanske trgovine akcijama kroz Ponude za preuzimanje akcija preduzeća "Knjaza Miloš” AD, Agencija za privatizaciju izdaje sledeće saopštenje:

Članom 14. Zakona o Akcijskom fondu ("Službeni glasnik", Republike Srbije br. 38 od 29. juna 2001. godine), Akcijski fond dužan je da posluje sa pažnjom dobrog stručnjaka, vodeći računa o prihodima koje ostvaruje Republika prodajom akcija i prilivu novih investicija u pravna lica čije se akcije prodaju. Članom 9. stav 1. istog Zakona Agencija za privatizaciju je institucija koja organizuje postupak prodaje akcija ili udela koji se nalaze u portfelju Akcijskog fonda. U tom slučaju je jasno da je i Agencija za privatizaciju obavezna da poštuje član 14. Zakona o Akcijskom fondu.

Članom 72. Zakona o privatizaciji i članom 9. stav 5. Zakona o Akcijskom fondu, jasno su definisana ovlašćenja i postupci koje Akcijski fond može da pokrene u smislu prodaje paketa akcija u portfelju Akcijskog fonda. Akcijski fond je i ranije pozivao akcionare da udruže svoje akcije sa paketom akcija i da kao većinski paket akcije ponude na prodaju. Tada, kao i sada, niti jednom akcionaru nije, i ne može biti obećano da će se određene akcije prodati po definisanoj ceni. Normalno je da u ovom postupku nemamo poznatog kupca, jer da ga imamo to bi bilo već u domenu nameštanja prodaje, podložno istražnim radnjama drugih državnih institucija koje se time bave. To smo više puta, što kroz saopštenja za štampu, što na konferencijama za štampu, ponavljali. Osim toga, n i k o ne može da garantuje da će taj većinski paket akcija i biti prodat, kao što je neizvesna svaka prodaja. Ali to ne možemo znati dok to ne ponudimo tržištu. U suprotnom se vraćamo nazad u dogovornu ekonomiju, a što nije cilj transformacije privrede.

Posebno analizirajući šta se desilo sa firmama za koje su prošle određene ponude za preuzimanje početkom ove godine, kao i nemogućnosti Akcijskog fonda da proda akcije tih firmi, doneli smo odluku da izađemo sa javnom ponudom akcija preduzeća "Knjaz Miloš" AD. Kako Akcijski fond ima 41,28 % u preduzeću "Knjaz Miloš", taj paket akcija nije moguće deponovati u korist najpovoljnije ponude koje su trenutno u postupku i traju do 20. septembra 2004. godine, jer bi tom akcijom malim akcionarima koji su odlučili da prodaju akcije proporcionalno bio smanjen iznos akcija koji će stvarno biti i kupljen od strane najpovoljnijeg ponuđača. Imajući u vidu da je najpovoljnija ponuda imala ograničenje od 40% koje kupuju, to se deponovanjem 41,28% akcija skoro duplo umanjuje iznos akcija ostalih akcionara koji su deponovali svoje akcije. Ko bi onda bio odgovoran za direktnu štetu malim akcionarima koja bi nastala kao rezultat prodaje akcija iz portfelja Akcijskog fonda zbog neophodnog prihoda u budžet.

Jedina ponuda gde ne bi bio ugrožen interes manjinskih akcionara intervencijom i prihvatanjem ponude od strane Akcisjkog Fonda jeste treća ponuda po vrednosti ponuđenoj po jednoj akciji, ali koja je lošija za 2.200 dinara u odnosu na najpovoljniju ponudu. Prihvatanjem te ponude od strane Agencije za privatizaciju i Akcijskog Fonda nanela bi se direktna šteta po budžet Republike Srbije, a to bi bilo suprotno članu 14. Zakona o Akcijskom Fondu.

Stoga su Agencija za privatizaciju i Akcijski Fond (kao akcionar preduzeća) odlučili da zaštite svoj kapital u navedenom preduzeću po tržišnim principima i pokrenuli aktivnosti na objedinjavanju paketa akcija u cilju stvaranja većinskog paketa, ostavljajući mogućnost svakom akcionaru da samostalno donese svoju odluku šta želi da radi sa svojom imovinom.U Beogradu, 17.septembra 2004.godine


Agencija za privatizaciju
Republika Srbija
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива