Trgovinski Sudu Subotici, objavljuje Oglas

08. мар. 2004.
Trgovinski Sudu Subotici, objavljuje sledeći Oglas
U postupku stečaja nad DP "Azotara" u stečaju iz Subotice, Bikovački put br. 33. vrši se prikupljanje ponuda za prodaju dužnika DP "Azotara" u stečaju iz Subotice – kao pravnog lica.

Procenjena vrednost pravnog lica je 21.495.616,00 Eura što na dan 29.02.2004. godine iznosi 1.493.123.670,00 dinara,

a u strukturi se sastoji od:
- pogona NPK i KAN,
- pogona azotne kiseline,
- skladišta amonijaka,
- zgrada uprave sa opremom
- zemljište 130,8 ha na kom dužnik ima pravo korišćenja.

Fabrika predstavlja integrisanu proizvodnu jedinicu – dve proizvodne linije mogu paralelno da proizvode NPK đubrivo – cca 150.000 tona/godišnje, KAN (AN) – cca. 120.000 tona/godišnje i kao međuproizvod azotnu kiselinu.

Tehnologija i karakteristike:
Tehnološki postupak proizvodnje kompleksnog đubriva zasniva se na nitro-fosfatnom postupku, a azotnog đubriva na sintezi amonijaka.

Tehnologija proizvodnje đubriva je licencirana od "Stamicarbon" Holnadija, koja garantuje prvoklasan kvalitet đubriva.

Tehnologija pripreme industrijske vode i prerada otpadnih voda se sprovodi prema "Degremont" licenci (Francuska).

Dobavljači opreme i tehnologije su firme "Krebs" – Francuska, "D.M.Weatherly – SAD i "P.H.B." – Nemačka.

Preduzeće je registrovano za proizvodnju sledećih đubriva AN 33,% N, KAN 27% N, AZOMAG 1, 2 i 3, NPK 15:15:15, NPK 15:15:15 sa 1% MgO + 5% Ca (FERTIMAKS), NPK 15:15:15 sa 0,5% mikroelemenata (Fe, Cu, Zn, Mn) (MIKROFERT).

POZIVAJU SE zainteresovana pravna i fizička, domaća i strana lica da dana 31.03.2004. godine u 12,00 časova pristupe lično ili putem svog punomoćnika u TRGOVINSKI SUD SUBOTICA – 24000 SUBOTICA, Senćanski put br. 1. u sobi 171/II u stečajno odeljenje i predaju svoje ponude, koje ponude će se nakon predaje odmah i otvoriti.

Za potraživanja prema dužniku koja su nastala do obustave stečajnog postupka ni dužnik, ni njegov kupac ne odgovaraju poveriocima.

Uslov za predaju ponuda je uplata depozita od 5.000.000,00 dinara na tekući račn steč. dužnika broj 355-1053305-85, matični broj 08537399, PIB 100842549 - najkasnije na dan prijema ponuda.

Ponuđaču koji uspe u postupku uplaćeni depozit uračunaće se u kupoprodajnu cenu kao uplata, a ostalim učesnicima depozit se vraća uz odbitak troškova finansijske transakcije.

U slučaju odustanka od kupovine učesnika koji uspe u postupku – deponovana sredstva se ne vraćaju.

Razliku kupoprodajne cene kupac je dužan platiti danom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Porez na prenos apsolutnih prava i sve troškove koji terete pravni posao sklapanja kupoprodajnog ugovora terete kupca.

Imovina se može razgledati na licu mesta u Subotici svakog radnog dana u vremenskom periodu od 08,00-13,00 časova uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom.

Sva obaveštenja mogu se dobiti na tel. 024/554-111 lok. 192.

TRGOVINSKI SUD SUBOTICA
Стечај

АЗОТАРА доо привредно друђтво за производњу азотних и комплексних ђубрива

Локација:

Суботица

Делатност:

Производња вештачких ђубрива и азотних једињења

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива