Јавни позив за ДП 21. ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ , Имовинска целина 2

30. окт. 2015.

Шифра поступка: JP 173/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­ ДП 21. ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ, МБ: 07631600

Имовинска целина 2. - Топоница

Шифра поступка: JP 173/15

Агенција позива сва домаћа физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ДП 21. ОКТОБАР из Крагујевца, МБ: 07631600  (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: ПРОДАЈА ИМОВИНЕ субјекта приватизације, Имовинска целина 2. - Топоница, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа физичка и правна лица, као и конзорцијум домаћих правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Према подацима из Регистра привредних субјеката који се води при Агенцији за привредне регистре, у приложеној табели дати су основни подаци Субјекта приватизације.

Пословно име:

Друштвено предузеће за производњу и промет аутоделова 21. Октобар, Крагујевац

Матични број:

07631600

Структура капитала:

Деоничарски капитал 100% (друштвени капитал 100%)

Вредност капитала:

Уписани новчани капитал 21.866.678 УСД

Уплаћени новчани капитал 21.866.678 УСД од 30.08.2001.

3. Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје Имовинске целине 2. - Топоница, чине покретна и непокретна имовина у својини Субјекта приватизације и то: грађевински објекти: на КП број 927/1, од броја 1 до броја 4 изграђени без одобрења за градњу, уписани у Листу непокретности број 283 КО Топоница, грађевинско земљиште изван градског подручја у површини од 1ха 59а 56м2, на КП број 927/1, уписано у Листу непокретности број 283, КО Топоница, пољопривредно земљиште у површини од 34а 67м2, на КП број 927/2, уписано у Листу непокретности број 283, КО Топоница, објекти нискоградње и остали грађевински објекти који нису евидентирани у Листу непокретности и опрема која је налази у грађевинским објектима.

Према извештају овлашћеног проценитеља, процењена тржишна цена наведене имовине са пратећим објектима са стањем на дан 31.12.2014. године, износи 608.771,00 евра.

4. Почетна цена предмета продаје

Почетна цена предмета продаје износи једну трећину процењене вредности имовине Имовинске целине 2. - Топоница, односно 202.923,67  евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
ДП 21.ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТОДЕЛОВА 21.ОКТОБАР ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива