Јавни позив за ИПМ доо, Мајданпек

12. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 127/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАДУ МАЈДАНПЕК ДОО, МАЈДАНПЕК

МБ: 07250509

Шифра поступка: JP 127/15

Агенција позива сва домаћа и страна физичка и правна лица заинтересована за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације  ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАДУ МАЈДАНПЕК ДОО, МАЈДАНПЕК, МБ: 07250509 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: ПРОДАЈА ИМОВИНЕ субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна физичка и правна лица. У складу са Законом о основама својинскоправних односа („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ“, број 29/96, „Сл. гласник РС“, број 115/05 - др. закон) страна физичка и правна лица могу стицати право својине на непокретности под условима узајамности. 

2. Подаци о Субјекту приватизације

Према подацима из Регистра привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре, у следећој табели дати су основни подаци о Субјекту приватизације.

Пословно име:

ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАДУ МАЈДАНПЕК ДОО, МАЈДАНПЕК

Матични број:

07250509

Структура капитала:

  • РТБ БОР-Група Рударско топионичарски басен Бор доо: 69.771.000,00 РСД што чини 40% од укупног капитала
  • Индустрија за прераду Мајданпек доо, Мајданпек: 104.657.000,00 РСД што чини 60% од укупног капитала

Вредност капитала:

Уписани новчани капитал: 174.428.000,00 РСД

Уплаћени новчани капитал: 174.428.000,00 РСД 31.12.1997.

3. Опис и вредност имовинске целине која је предмет продаје

Предмет продаје у Поступку је непокретна и покретна имовина Субјекта приватизације:

  • Фабрика Златара
  • Фабрика Мегапласт
  • Остали грађевински објекти у ванкњижном власништву
  • Опрема
  • Залихе материјала, алата и ситног инвентара на залихама и готових производа
  • Залихе недовршене производње од злата и сребра и готових производа од злата и сребра

Детаљан опис непокретне и покретне имовине која се нуди на продају дати су у Продајној документацији.Непокретна и покретна имовина продаје се у виђеном стању, без накнадних рекламација.

Према извештају овлашћеног проценитеља, процењена вредност наведене имовинске целине, изузев злата и сребра, која се нуди на продају, са стањем на дан 31.12.2014. године износи 2.565.434,55 евра.

Процењена вредност залиха злата и сребра по граму утврђена је на бази просечне месечне цене на Лондонској берзи (ЛМЕ) П.М. за месец који претходи месецу објављивања јавног позива за продају имовине Субјекта приватизације и износи 261.410,00 евра.

Укупна процењена вредност Предмета продаје износи 2.826.844,55 евра.

4. Почетна цена за продају имовине

Почетна цена за продају имовинске целине, изузев залиха сребра и злата, износи 50% процењене вредности имовине која се нуди на продају, са стањем на дан 31.12.2014. године.

Почетна цена за продају залиха сребра и злата по граму утврђена је на бази просечне месечне цене на Лондонској берзи (ЛМЕ) П.М. за месец који претходи месецу објављивања јавног позива за продају имовине Субјекта приватизације.

Почетна цена за Предмет продаје износи  1.544.127,28 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
ИПМ МАЈДАНПЕК  доо
Стечај

Индустрија за прераду Мајданпек

Локација:

Мајданпек

Делатност:

Производња накита и сродних предмета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива