Одржана продаја имовине стечајног дужника ДП „ПРОМЕТ" у стечају из Вршца

17. јул. 2015.

Дана 8.07.2015. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај,   на 3 спрату, сала 301, одржана је продаја имовине стечајног дужника ДП „ПРОМЕТ“ у стечају из Вршца, ул.Трг Саве Ковачевића бр.37, методом јавног прикупљања понуда, а складу са објављеним огласом.

РЕЗУЛТАТ:

Напомена

(целина из огласа)

Имовина

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац/Потенцијални купац

јединствена

Пoслoвни прoстoр - четири просторија пословних услуга, у Maлoм Жaму, ул. Змaj Joвинa бр.10, пoвршинe 66,00м2, у призeмљу згрaдe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe бр.1, изгрaђeне нa КП.1 КО Мали Жам, уписaн у лист нeпoкрeтнoсти бр.190 КO Maли Жaм, број посебног дела 1, са припадајућом опремом.

2.397.460,00

620.000,00

"Пекара 1. мај" а.д. Вршац

2. Октобра бр. 92

МБ: 08195749

На седници Одбора поверилаца одржаној 16.07.2015. године донета је већином гласова одлука да се прихвати понуда Пекара 1. мај" а.д. Вршац и комисија је дана 17.07.2015. године прогласила купцем наведено предузеће.

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОМЕТ, ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вршац

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива