Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације ХИ НЕВЕНА АД ЛЕСКОВАЦ

27. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 37/15


На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ број 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

 ХИ „НЕВЕНА“ АД ЛЕСКОВАЦ

МБ: 07105177

 

Шифра поступка: JP 37/15

 

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ХИ „Невена“ АД Лесковац, МБ: 07105177 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаја имовине субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).


1.       Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна физичка и правна лица као и конзорцијум правних и/или физичких лица. У складу са Законом о основама својинскоправних односа („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Сл.лист СРЈ“, број 29/96, „Сл. гласник РС“, број 115/05 - др. закон) страна физичка и правна лица могу стицати право својине на непокретности под условима узајамности. 


2.       Подаци о Субјекту приватизације

 

Према подацима из Регистра привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре и Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности, у следећој табели дати су основни подаци о Субјекту приватизације.


Пословно име:

ХИ „Невена“ АД Лесковац

Матични број:

07105177

Структура капитала (ЦРХоВ):

- Агенција за приватизацију: 604.847 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSNVNAE11679, што представља 70.51068 % укупног капитала

- Акционарски фонд а.д. Београд: 4.262 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSNVNAE11679, што представља 0.49685 % укупног капитала

- Остали акционари: 248.700 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSNVNAE11679, што представља 28.99247 % укупног капитала

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

9.862.058,47 EUR

Уписани неновчани капитал

148.334 EUR

Уплаћени новчани капитал

9.862.058,47 EUR 31.12.2005

Унети неновчани капитал

148.334 EUR 18.08.20083.       Опис и вредност предметa продаје


 

Предмет продаје у Поступку je имовинска целина I - погон КОЗМЕТИКА, коју чине:


1) Грађевински објекти

 

-        на кат.парцели 1908/15, уписани у ЛН 80 КО Лесковац


2) Опрема према спецификацији датој у Продајној документацији


3) Права на жиговима и индустријском дизајну чији је носилац Субјект приватизације.


Детаљан опис и спецификација непокретности и опреме који се нуде на продају, као и преглед регистрованих жигова и дизајна, је саставни део Продајне документације.


Непокретна и покретна имовина продају се у виђеном стању, без накнадних рекламација.

 

Према извештају овлашћеног проценитеља, процењена тржишна вредност наведене имовинске целине са стањем на дан 31.12.2013. године износи 2.385.867,00 ЕУР.


4.       Почетна цена предмета продаје


Почетна цена предмета продаје износи 100% процењене вредности имовине, односно 2.385.867,00 ЕУР.


Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).


Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.


 
 
преузмите Јавни позив у целости
НЕВЕНА АД
Стечај

Хемијска индустрија Невена ад Лесковац

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња детерџената, сапуна средстава за чишћење и полирање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива