ЈАВНИ ПОЗИВ за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације ДП ИНДУСТРИЈА СТАКЛА ПАНЧЕВО, ПАНЧЕВО

25. мај. 2015.

JP 18/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, број 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


ЈАВНИ ПОЗИВ

за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем

ради продаје имовине субјекта приватизације

ДП ИНДУСТРИЈА СТАКЛА ПАНЧЕВО, ПАНЧЕВО

МБ: 08005907

 

Шифра поступка: JP 18/15

 

Агенција позива сва домаћа и страна физичка и правна лица заинтересована за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације  ДП „ИНДУСТРИЈА СТАКЛА ПАНЧЕВО“, ПАНЧЕВО,  МБ: 08005907 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: ПРОДАЈА ИМОВИНЕ субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).


1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна физичка и правна лица. У складу са Законом о основама својинскоправних односа („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ“, број 29/96, „Сл. гласник РС“, број 115/05 - др. закон) страна физичка и правна лица могу стицати право својине на непокретности под условима узајамности. 


2.      Подаци о Субјекту приватизације


Према подацима из Регистра привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре, у следећој табели дати су основни подаци о Субјекту приватизације.


Пословно име:

Друштвено предузеће за производњу стакла „ИНДУСТРИЈА СТАКЛА ПАНЧЕВО“, ПАНЧЕВО

Матични број:

08005907

Структура капитала:

·         Друштвени капитал: 644.864.103,66 РСД што чини 81,29% од укупног капитала

·         Република Србија: 117.576.884,42 РСД што чини 14,82% од укупног капитала

·         Фонд за развој Републике Србије: 30.855.017,00 РСД што чини 3,89% од укупног капитала.

Вредност капитала:

Уписани новчани капитал: 793.296.005,08 РСД

Уплаћени новчани капитал: 793.296.005,08 РСД 01.01.2004.


3.      Опис и вредност имовинске целине која је предмет продаје


Предмет продаје у Поступку су:

1)      Грађевински објекти:

-        уписани у Лист непокретности бр. 35 К.О. Панчево, који се налазе на земљишту на којем Субјект приватизације има право коришћења са уделом 1/1, и то на следећим катастарским парцелама: бр. 6622/1, 6622/5, 6622/6, 6622/7, 6622/8 (осим објеката бр. 1 и 2), 6622/9, 6622/10, 6622/11 (осим објеката бр. 6 и 7), 6622/13, 6622/16, 6622/17, 6622/18, 6622/19 (осим објекта бр.3), 6622/20, 6622/21, 6622/22, 6622/23, 6622/24, 6622/25, 6622/26, 6622/27, 6622/28, 6622/29 (осим објекта бр. 4), 6622/30 (осим објеката бр. 9,19 и 20), 6622/31, 6622/32, 6622/33, 6622/34, 6622/35 (осим објекта бр.1), 6622/36, 6622/38, 6622/39, 6622/40, 6622/41, 6622/42, 6622/43, 6622/44, 6622/45, 6622/46, 6622/47, 6622/48, 6622/49, 6622/50 и 6622/51,

-        који нису уписани Лист непокретности бр. 35 К.О. Панчево а налазе се на земљишту на којем Субјект приватизације има право коришћења са уделом 1/1, и то на следећим катастарским парцелама: бр. 6622/1, 6622/6, 6622/10, 6622/18, 6622/19 (осим бунара 1, 2, и 3 уз објекат бр. 3 на наведеној парцели), 6622/21, 6622/30, 6622/34, 6622/36 и 6622/40,


са пратећим инфраструктурним објектима изграђеним на наведеним кат. парцелама.


2)      Опрема према спецификацији датој у Продајној документацији.

Детаљан опис и спецификација непокретности и опреме који се нуде на продају је саставни део Продајне документације.

Непокретна и покретна имовина продају се у виђеном стању, без накнадних рекламација.

Према извештају овлашћеног проценитеља, процењена тржишна цена наведене имовинске целине са стањем на дан 31.12.2013. године износи 11.937.626,58 евра.


4.      Почетна цена за продају имовине


Почетна цена за продају имовинске целине износи 100% процењене вредности имовине, односно 11.937.626,58 евра.


Депозит купца се урачунава у продајну цену.

преузмите ЈП у целости
ИНДУСТРИЈА СТАКЛА АД
Стечај

Индустрија стакла ад Панчево

Локација:

Панчево

Делатност:

Обликовање и обрада равног стакла

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива