Јавни конкурс за именовање директора Агенције за приватизацију

14. нов. 2014.

Управни одбор Агенције за приватизацију објављује


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ


Кандидат за директора Агенције за приватизацију мора да испуњава услове из члана 22. Закона о јавним агенцијама и то:


-                да има високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;

-                да има најмање пет година радног искуства и да је стручњак у једној или више области из делокруга Агенције за приватизацију;

-                да се против њега не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;

-                да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;

-                да је држављанин Републике Србије.


Као доказ о испуњавању услова из овог конкурса кандидат је обавезан да уз пријаву поднесе:

-          биографију која мора да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, елементе који доказују стручност у једној или више области из делокруга Агенције за приватизацију, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања;

-          оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом високом образовању;

-          оверену фотокопију радне књижице;

-          оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;

-          уверење надлежног органа да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности (не старије од шест месеци);

-          оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству.


Рок за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.


Пријаве са назнаком „за конкурс“ се подносе на адресу: “Агенцијa за приватизацију” - Сектор за људске ресурсе и опште послове, Теразије 23/VI, Београд.


Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, неће се разматрати.


Сва обавештења о овом јавном конкурсу даје Aна Тисовски Тарајић, заменик директора Сектора за људске ресурсе и опште послове, на телефон 011/ 30-29-917.


Изборни поступак спроводи Управни одбор Агенције за приватизацију у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава и у том поступку саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора, а потом међу кандидатима који испуњавају услове спроводи изборни поступак.


У изборном поступку се врши провера знања, стручне оспособљености и вештина комуникације сваког кандидата на основу увида у податке из пријаве и питања која се усмено постављају кандидатима (разговор). Свим кандидатима се постављају иста питања и по истом редоследу.


После спроведеног изборног поступка, Управни одбор саставља листу кандидата који су у изборном поступку постигли захтевани резултат и подноси је Влади Републике Србије.


Директора Агенције за приватизацију именује Влада Републике Србије са листе кандидата коју му је поднео Управни одбор.


Директор Агенције за приватизацију именује се на период од 5 година.


0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива