Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ТЕХНОХЕМИЈА АД за трговину, Сремска Митровица, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ

04. феб. 2022.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17 - у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 2. фебруара 2022. године доноси следећу:

О Д Л У К У

  1. Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ТЕХНОХЕМИЈА АД за трговину, Сремска Митровица, МБ: 08497265, шифра поступка: JП 10/21, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ.

  2. Одлуку објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.

  3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ТЕХНОХЕМИЈА АД за трговину, Сремска Митровица, МБ: 08497265 (у даљем тексту: Субјект приватизације), шифра поступка: ЈП 10/21, објављен је 30. децембра 2021. године у дневним новинама „Српски Телеграф“ и на интернет страници Министарства привреде. Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 24.112 акција, што представља 70,68895% укупног капитала Субјекта приватизације у власништву Регистра акција и удела. Почетна цена за продају капитала износила је 50% процењене вредности капитала који се нуди на продају са стањем на дан 31. децембар 2020. године, односно 278.765,28 ЕУР.

Јавним позивом било је одређено да заинтересована лица могу поднети захтев за откуп продајне документације најкасније до 21. јануара 2022. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. У предвиђеном року за подношење захтева за откуп продајне документације, захтев су поднела 2 правна лица. Накнаду за откуп Продајне документације уплатило је правно лице „Higia“ ДОО, Панчево, потписало Уговор о чувању поверљивих података и преузело Продајну документацију, чиме је стекло статус учесника у Поступку.

Јавним позивом било је одређено да заинтересована лица могу поднети Пријаве за учешће у поступку најкасније до 31. јануара 2022. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. У предвиђеном року није поднета Пријава.

Дана 2. фебруара 2022. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације, образоване Решењем Министра привреде Број: 119-01-00426/2021-05 од 1. децембра 2021. године, на којој је једногласно констатовано да до истека прописаног рока није достављена ниједна пријава за учешће у поступку.

Чланом 36. ставом 1. тачком 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

 

Контрола

ТЕХНОХЕМИЈА АД ЗА ТРГОВИНУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива