Поништава се поступак продаје капитала субјекта приватизације Севертранс Сомбор акционарско друштво за превоз путника, Сомбор

30. дец. 2019.

На основу члана 36. став 2. Уредбе о условима, поступку о начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, број 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17 - у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде доноси:

О Д Л У К У

1. ПОНИШТАВА СЕ ПОСТУПАК продаје капитала субјекта приватизације СЕВЕРТРАНС СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА, СОМБОР, МБ: 08159246, шифра поступка: ЈП 16/19.

2. Све до сада предузете радње у вези са овим поступком стављају се ван снаге и не производе правно дејство.

3. Одлуку о поништењу поступка објавити на интернет страници Министарства привреде.

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), члана 5. Уредбе, Закључка Владе 05 Број: 023-10412/2019 од 24. октобра 2019. године, Закључка Владе 05 Број: 023-12443/2019 од 12. децембра 2019. године и Одлуке Скупштине Града Сомбора Број: 436-12/2019-I од 18. децембра 2019. године, Министарство привреде је дана 27. децембра 2019. године, објавило Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације СЕВЕРТРАНС Сомбор акционарско друштво за превоз путника, Сомбор, МБ: 08159246, шифра поступка: ЈП 16/19 (у даљем тексту: Поступак).

Констатовано је да је неопходно размотрити одређена питања у вези са имовином субјекта приватизације СЕВЕРТРАНС Сомбор акционарско друштво за превоз путника, Сомбор.

Чланом 36. став 2. Уредбе прописано је да Министарство привреде може својом одлуком да поништи поступак у било које време, све до потписивања уговора о продаји.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о поништењу поступка објављује на интернет страници Министарства даном доношења.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Ова одлука је коначна.

Против ове одлуке се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана достављања.

СЕВЕРТРАНС АД
Акционарски фонд

СЕВЕРТРАНС АД СОМБОР

Локација:

Сомбор

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива