Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје Севертранс Сомбор акционарско друштво за превоз путника, Сомбор

27. дец. 2019.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), Закључка Владе 05 Број: 023-10412/2019 од 24. октобра 2019. године, Закључка Владе 05 Број: 023-12443/2019 од 12. децембра 2019. године и Одлуке Скупштине Града Сомбора Број: 436-12/2019-I од 18. децембра 2019. године, Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ

НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

СЕВЕРТРАНС СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА, СОМБОР

МБ: 08159246

Шифра поступка: ЈП 16/19

 

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације СЕВЕРТРАНС Сомбор акционарско друштво за превоз путника, Сомбор, МБ: 08159246 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак) да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

 

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку има домаће и/или страно правно лице, које испуњава следеће квалификационе услове:

  • да обавља делатност градског и приградског копненог превоза путника у континуитету најмање две последње пословне године (2017. и 2018.), и
  • да је самостално или на консолидованом нивоу остварило пословни приход у последње две пословне године (2017. и 2018.), у свакој години појединачно, од најмање по 10.000.000 евра, и
  • да је у последње две пословне године (2017. и 2018.) исказало нето добитак

(у даљем тексту: Квалификациони услови).

Испуњеност било ког Квалификационог услова Учесник може доказивати и преко правних лица у чијем капиталу Учесник поседује више од 50% и/или правног лица које поседује више од 50% власништва у капиталу Учесника.

Повезаност Учесника и лица преко којег се доказује испуњеност Квалификационих услова мора остати за све време трајања контроле испуњења уговорних обавеза из Уговора о продаји.

 

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

СЕВЕРТРАНС Сомбор акционарско друштво за превоз путника, Сомбор

Седиште:

Филипа Кљајића бб, Сомбор

Матични број:

08159246

Назив делатности:

Градски и приградски копнени превоз путника

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал је акцијски, издат у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR, ISIN број RSSEVEE48986, са укупно 330.226 акција, од чега је:

137.005 акција (41,48825% капитала) у власништву Регистра акција и удела;

  55.827 акција (16,90569% капитала) у власништву Града Сомбора;

    2.592 акција (  0,78492% капитала) у власништву Акционарског фонда АД Београд;

       271 акција (  0,08207% капитала) у власништву Републике Србије;

134.531 акција (40,73907% капитала) у власништву осталих акционара.

Основни капитал (АПР):

Уписани/уплаћени новчани капитал

130.985.500,00 РСД 01.02.2012.

Уписани/уплаћени новчани капитал

34.127.500,00 РСД 17.12.2019.

 

3. Опис и вредност предмета продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 195.695 акција CFI код ESVUFR, ISIN број: RSSEVEE48986, што представља 59,26093% укупног капитала Субјекта приватизације, од чега је: 137.005 акција или 41,48825% капитала у власништву Регистра акција и удела, 55.827 акција или 16,90569% капитала у власништву Града Сомбора, 2.592 акција или 0,78492% акција у власништву Акционарског фонда АД Београд и 271 акција или 0,08207% капитала у власништву Републике Србије.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала Субјекта приватизације, на дан 31. децембар 2018. године, узимајући у обзир и ефекте претварања потраживања у основни капитал Субјекта приватизације у складу са Закључком Владе 05 Број: 023-10412/2019 од 24. октобра 2019. године, износи: 220.491,48 ЕУР.

 

4. Почетна цена

Почетна цена за продају капитала износи 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2018. године, који се нуди на продају, узимајући у обзир и ефекте претварања потраживања у основни капитал Субјекта приватизације у складу са Закључком Владе 05 Број: 023-10412/2019 од 24. октобра 2019. године, односно: 130.665,30 ЕУР.

Средствo плаћања је евро (ЕУР) или динар (РСД) - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан салдирања.

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

 

5. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 3. фебруара 2020. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.
 

6. Откуп продајне документације

Продајну документацију чине:

  • Уговор о чувању поверљивих података
  • Приватизациона документација
  • Упутство за понуђаче
  • Образац пријаве за учествовање у Поступку
  • Нацрт Уговора о продаји.

Продајна документација ће бити доступна од 10. јануара 2020. године.

Накнада за откуп продајне документације износи 100.000,00 РСД.

Захтев за откуп Продајне документације (у даљем тексту: Захтев) се подноси Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и електронском поштом (е-маил) на адресе marko.ljuboja@privreda.gov.rs и sanja.grubic@privreda.gov.rs са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: ЈП 16/19”, најкасније до 20. јанаура 2020. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, ПИБ, е-маил адреса и контакт телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, I спрат, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова или захтевати достављање документације путем поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

 

7. Банкарска гаранција на име депозита

Сва заинтересована лица дужна су да доставе банкарску гаранцију на име депозита у износу од 13.066,53 ЕУР, како је предвиђено Упутством за понуђаче.

На износ депозита се не обрачунава камата.

 

8. Обилазак Субјекта приватизације

Сва заинтересована лица могу да, по преузимању продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације у циљу прегледа имовине и пословних књига Субјекта приватизације, као и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

 

9. Датум, време и место отварања пријава

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 5. фебруара 2020. године у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, у 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико Комисија одобри пријаву за учешће.

Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

 

10. Измене Јавног позива

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

Министарство ће поништити Јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

 

11. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

Министарство привреде
Република Србија
Кнеза Милоша бр. 20
11000 Београд
Марко Љубоја
тел: +381 11 3642 803
Е-маил: marko.ljuboja@privreda.gov.rs

 

Министарство привреде
Република Србија
Кнеза Милоша бр. 20
11000 Београд
Сања Грубић
тел: +381 11 36 42 977
E-mail: sanja.grubic@privreda.gov.rs

 

СЕВЕРТРАНС АД
Акционарски фонд

СЕВЕРТРАНС АД СОМБОР

Локација:

Сомбор

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива