Проглашава се неуспешним поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем за ИНСТИТУТ ГОША, шифра поступка: ЈП 18/17

04. дец. 2017.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17 - у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 1. децембра 2017. године доноси следећу:

О Д Л У К У

Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ИНСТИТУТ ГОША Друштво са ограниченом одговорношћу за обављање научноистраживачких и развојних послова, Београд, матични број: 07264534, шифра поступка: JP 18/17, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ.

  1. Одлуку објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.
  2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Јавни позив за шифра поступка: JP /1објављен је . 201. године.

Јавним позивом било је одређено да заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 29. новембра 2017. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Дана 1. децембра 2017. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације, образована Решењем Број: 023-02-01831/2017-05 од 23. новембра 2017. године, на којој је констатовано да до истека прописаног рока није достављена ниједна пријава за учешће у поступку. 

Чланом 36. став 1. тачка 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе, прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Институт Гоша доо
Стечај

ИНСТИТУТ ГОША ДРУШТВО СА ОГРАНИШЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОБАВЉАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ И РАЗВОЈНИХ ПОСЛОВА, БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Локација:

Београд

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива