JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE KONCERNA „FABRIKA VAGONA KRALjEVO" AD KRALjEVO , „TERMOPLASTIKA" DOO KRALjEVO U RESTRUKTURIRANjU

23. нов. 2012.

Na osnovu člana 6 i člana 11e Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS“, broj 38/01, 135/04 i 30/10), Programa restrukturiranja Koncern „Fabrika vagona Kraljevo“ akcionarsko društvo, Kraljevo „Termoplastika“ društvo sa ograničenom odgovornošću Kraljevo - u restrukturiranju (u daljem tekstu: „Društvo“) usvojenog od strane generalnog direktora Koncerna „Fabrika vagona Kraljevo“ a.d. Kraljevo u restrukturiranju (u daljem tekstu: Koncern), u funkciji skupštine Društva, Odlukom br. 1941/1 od 24.10.2012. godine, uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora Koncerna na osnovu Odluke broj 2012-3/3 od 24.10.2012. godine koji je prihvatila Agencija za privatizaciju svojim Rešenjem br. 10-2366/12-1667/02 od 29.10.2012. godine, Odluke generalnog direktora Koncerna, u funkciji skupštine Društva broj 1941/2 od 24.10.2012. godine, uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora Koncerna na osnovu Odluke broj 2012-3/3 od 24.10.2012. godine o prodaji nepokretne i pokretne imovine Društva i Ugovora o punomoćju zaključenog dana 09.11.2012. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod brojem II Ov.br. 6091/2012 između Društva, kao nalogodavca i Agencije za privatizaciju, kao punomoćnika, Agencija za privatizaciju objavljuje:


JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE KONCERNA „FABRIKA VAGONA KRALjEVO“ AD KRALjEVO

„TERMOPLASTIKA“ DOO KRALjEVO U RESTRUKTURIRANjU

 

 

Šifra prodaje:

                                                                  R-141212-3429

 

1.         Predmet prodaje


Predmet prodaje čini deo nepokretne i pokretne imovine Društva u okviru fabrike koja se nalazi u naselju Čibukovac (u daljem tekstu: Predmet prodaje) i to:


Zemljište:


Zemljište u građevinskom rejonu u vanknjižnom vlasništvu Društva pod zgradom - objektom i uz zgradu - objekat na kat. parceli 5413/1 površine 8.913 m2 i livada 3. klase na kat. parceli 5413/4 površine 110 m2, LN 3591, KO Kraljevo, na kome je upisani vlasnik Koncern sa udelom 1/1.

 

Građevinski objekti:

 

Građevinski objekti u vanknjižnom vlasništvu Društva na osnovu Odluke Skupštine Koncerna broj 76 od 16.12.1999. godine o usvajanju Elaborata o izvršenoj deobi imovine, prava i obaveza (Deobni bilans) i knjižnom vlasništvu ili državini Koncerna, sa pratećom infrastrukturom (kanalizacija, drenaža, PTT linija, transportni put i ograda) koja se ne upisuje u LN, i to:


Преузмите оглас у целости
ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД
Стечај

Концерн Фабрика вагона Краљево АД

Локација:

Краљево

Делатност:

Производња локомотива и шинских возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива