1. Pokreće se restrukturiranje subjekta privatizacije, akcionarsko društvo za proizvodnju delova za motorna vozila, metalnih proizvoda za kablovsku industriju i rudarstvo Zastava metal, Resavica, ul. Železnička bb, matični broj 07609582

20. јул. 2010.
1. POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije, Akcionarsko društvo za proizvodnju delova za motorna vozila, metalnih proizvoda za kablovsku industriju i rudarstvo Zastava metal, Resavica, ul. Železnička bb, matični broj 07609582.

1. Postupak restrukturiranja subjekta privatizacije iz tačke 1. ove Odluke sprovodi se:
• statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
• otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
• otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije;
• drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine.
2. POZIVAJU SE državni poverioci subjekta privatizacije iz tačke 1 ove odluke i to: javna preduzeća, Poreska uprava, Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republička direkcija za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, drugi republički organi i organizacije kao i Agencija za osiguranje depozita kada vrši funkciju stečajnog upravnika nad bankama u stečaju i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza, da, u skladu sa članom 20a Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine prema subjektu privatizacije iz tačke 1 ove odluke u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu "Politika", na adresu subjekta privatizacije iz tačke 1 dispozitiva.
3. Pravo da prijave potraživanje prema subjektu privatizacije imaju i ostali poverioci u skladu sa članom 20. stav 4. Zakona o privatizaciji.
4. Poverilac primerak prijave potraživanja istovremeno dostavlja subjektu privatizacije i Agenciji za privatizaciju.
Преузмите
Застава метал ад
Стечај

Застава Метал АД

Локација:

Ресавица

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива