Obaveštenje poveriocima subjekta privatizacije A.D.U.T."Dunav", Kovin o ustupanju duga

18. јан. 2010.


Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-09/10-2407uap/02 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 11. januara 2010. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju


OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije A.D.U.T."Dunav", Kovin
o ustupanju duga

1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije A.D.U.T. "DUNAV" Kovin (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).

2. Poverioci subjekta privatizacije su:

- Poreska uprava;
- Fond za građevinsko zemljište, puteve i komunalnu potrošnju opštine Kovin – Pravni sledbenik JP Geoplan, Kovin;
- JVP Vode Vojvodine, Novi Sad i
- Narodna banka Srbije

3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima .


4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.


5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.

U Beogradu, 14. januara 2010. godine

Стечај

ACIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU DUNAV KOVIN

Локација:

Ковин

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива