Obaveštenje poveriocima subjekta privatizacije "Centropromet" Šid o ustupanju duga

18. јан. 2010.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-10/10-1044uap/02 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 11. januara 2010. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju


OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije "Centropromet" Šid
o ustupanju duga

1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije "CENTROPROMET" Šid (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).

2. Poverioci subjekta privatizacije su:

- Poreska uprava;
- JP za radiodifuznu, novinsku i izdavačku delatnost Šid;
- PD Elektrovojvodina, Elektrodistribucija Sremska Mitrovica;
- JKP Vodovod Šid;
- JP Vojvodinašume Petrovaradin, ŠG Sremska Mitrovica;
- PD Rudarski basen Kolubara d.o.o. Lazarevac;
- Srem Šid DOO Šid.

3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima.

4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.

5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.

U Beogradu, 14. januara 2010. godine

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ ЦЕНТРОПРОМЕТ АД, ШИД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Шид

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива