Obaveštenje za građane koji imaju pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu

16. апр. 2008.
U vezi sa Uredbom o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade ("Službeni glasnik RS", broj 3/08 i 31/08) Agencija za privatizaciju:

OBAVEŠTAVA
građane koji imaju pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu


Pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu mogu da ostvare i građani koji su pravo na akcije, odnosno udele bez naknade ostvarili u dosadašnjem procesu privatizacije u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji ("Službeni glasnik RS", br. 32/97 i 10/01) i Zakonom o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), pod uslovom da:
 • po osnovu tako stečenih akcija, odnosno udela nisu ostvarili pravo na dividendu, odnosno dobit ili na deo stečajne ili likvidacione mase;
 • tim akcijama, odnosno udelima nisu raspolagali;
 • ispunjavaju ostale uslove i to:
  1. da su navršili 18 godina života zaključno sa 31. decembrom 2007. godine i da su na dan sticanja statusa nosioca prava bili upisani u birački spisak nadležnih opštinskih organa;
  2. da su na dan 3. januara 2008. godine državljani Republike Srbije ili da su pre ovog datuma podneli zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije;
  3. da su na dan 30. juna 2007. godine imali prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno status privremeno raseljenog lica sa Kosova i Metohije.Prilikom prijavljivanja građani koji su pravo na akcije, odnosno udele bez naknade ostvarili u dosadašnjem procesu privatizacije, uz prijavu za upis u evidenciju nosilaca prava podnose:
 • potvrdu preduzeća o sticanju akcija, odnosno udela bez naknade, kojom se potvrđuje da nije ostvario pravo na dividendu, odnosno dobit ili na deo stečajne ili likvidacione mase i da tim akcijama, odnosno udelima nije raspolagao (ili ako je preduzeće prestalo sa radom overenu izjavu - Obrazac 1);
 • overenu izjavu (Obrazac 2) da je saglasan da se te akcije odnosno udeli prenesu Akcijskom fondu
 • ostala dokumenta na uvid, i to:
  1. lična karta, legitimacija raseljenog lica ili zeleni karton;
  2. kartica banke kod koje je otvoren dinarski račun ( građanima koji nemaju otvoren dinarski račun, Pošta će besplatno dodeliti broj računa na licu mesta).

Obrazac Potvrde preduzeća, Obrazac 1 i Obrazac 2 građani mogu pribaviti u ovlašćenim Poštama u Republici Srbiji, na internet stranici Agencije za privatizaciju www.priv.yu i internet stranici Pošte www.posta.co.yu .
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива