Продат део имовине ЗЗ "Луново Село" из Велике Дренове

14. сеп. 2015.

Дана 14.09.2015. године, методом непосредне погодбе уз сагласност одбора поверилаца продат је део покретне и непокретне имовне стечајног дужника ЗЗ „ЛУНОВО СЕЛО“ из Велике Дренове:

 

Назив имовине

 

Процењена  вредност (дин)

Продајна цена (дин)

Купац

А) ЗЕМЉИШТЕ:

- катастарска парцела 225 КО Рибашевина;

- катастарска парцела 226 КО Рибашевина;

- катастарска парцела 1572/4 КО Рибашевина; - катастарска парцела 1726/2 КО Рибашевина;

Б) ОБЈЕКТИ:

 зграда осталих индустријских делатности - сушара површине 1.130 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 1 на кат. пар. 1572/4 КО Рибашевина у листу непокретности 215 КО Рибашевина, потес Голубића брдо, са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу, пословни простор - једна просторија техничких услуга - магацин, површине 130 м2, евидентиран као посебни део бр. 1, у приземљу зграде бр. 2, на потесу Голубића брдо на кат. пар. 1572/4 КО Рибашевина која зграда је у листу непокретности 215 КО Рибашевина уписана са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу,

 Ц) ОПРЕМА која се налази у згради осталих индустријских услуга - сушара, према спецификацији у прилогу продајне документације и то 5 тунелских сушара,селектор за сировине,32 прихватна регала за лесе,селектор за пребирање шљива,300 комада леса за сушење шљива и преса са радним столом за паковање.

24.290.420,00 динара

3.500.000,00 динара

Трговинско предузеће «АГРО-СУНЦОКРЕТ» ДОО, Ужице, матични број 20724064

 
Стечај

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЛУНОВО СЕЛО

Локација:

Велика Дренова

Делатност:

Гајење садног материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива