Јавни позив за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА ПАЛАНКА и његових зависних друштава „Мајевица- Машине алатке" АД, Бачка Паланка, „Мајевица- Пољоопрема" АД

27. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 30/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, број 122/2014), а у складу са Одлуком Министарства привреде број 023-02-02028/2014-05 од 22.05.2015. године, Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


ЈАВНИ ПОЗИВ

за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем

ради продаје имовине субјекта приватизације

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА ПАЛАНКА и његових зависних друштава Мајевица- Машине алатке“ АД, Бачка Паланка, „Мајевица- Пољоопрема“ АД Бачка Паланка, „Мајевица- Пумпе и цистерне“ АД Бачка Паланка и „Мајевица- Ливница“ АД Бачка Паланка

 

Шифра поступка: JP 30/15

 

Агенција позива сва домаћа и страна физичка и правна лица заинтересована за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА ПАЛАНКА, МБ: 08005613 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: ПРОДАЈА ИМОВИНЕ субјекта приватизације и његових зависних друштава, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).


1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна физичка и правна лица као и конзорцијум правних и/или физичких лица. У складу са Законом о основама својинскоправних односа („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Сл.лист СРЈ“, број 29/96, „Сл. гласник РС“, број 115/05 - др. закон) страна физичка и правна лица могу стицати право својине на непокретности под условима узајамности. 

 

Право на подношење понуде имају заинтересована лика која испуњавају следећи услов:

-        Да се најмање пет година у континуитету баве производњом машина за пољопривреду и шумарство, шифра делатности 2830.


Ако је заинтересовани купац конзорцијум физичких и/или правних лица, неопходно је да најмање један члан, или више чланова конзорцијума са укупним учешћем од најмање 51%, испуњава наведени услов.


-        Да су у претходној пословној години остварили укупан пословни приход у износу не мањем од 10 милиона ЕУР.


2.      Подаци о Субјекту приватизације и зависним друштвима


Пословно име:

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА ПАЛАНКА

Матични број:

08005613

Структура капитала:

Акционарски фонд: 25.36188%

Република Србија: 21.15260%

ПИО фонд: 6.56886%

Фонд за развој: 3.53748%

Остали акционари: 43.37918%

Вредност капитала:

Уписани новчани капитал

976.336,09 EUR

26.764.039,2EUR

Уплаћени новчани капитал

976.336,09 EUR 15.12.2005.

26.764.039,2 EUR 30.11.2000.

Пословно име:

MАЈЕВИЦА МАШИНЕ АЛАТКЕ АД

Матични број:

08254664

Структура капитала:

Мајевица Холдинг АД - 100%

Вредност капитала:

Уписани новчани капитал

1.011.442,03EUR

Уплаћени новчани капитал

1.011.442,03EUR 30.11.2004

Пословно име:

MАЈЕВИЦА ЛИВНИЦА АД

Матични број:

08254702

Структура капитала:

Мајевица Холдинг АД - 100%

Вредност капитала:

Уписани новчани капитал

845.590,12EUR

Уплаћени новчани капитал

845.590,12EUR 19.06.2000

Пословно име:

МАЈЕВИЦА ПОЉООПРЕМА АД

Матични број:

08254699

Структура капитала:

Мајевица Холдинг АД - 100%

Вредност капитала:

Уписани новчани капитал

1.320.664,68EUR

Уплаћени новчани капитал

1.320.664,68EUR 16.06.2000

Пословно име:

МАЈЕВИЦА ПУМПЕ И ЦИСТЕРНЕ АД

Матични број:

08254672

Структура капитала:

Мајевица Холдинг АД - 100%

Вредност капитала:

Уписани новчани капитал

974.435,45EUR

Уплаћени новчани капитал

974.435,45EUR 19.06.2000

3.      Опис и вредност имовинске целине која је предмет продаје


Предмет продаје у Поступку су:


1)      Грађевински објекти уписани у Лист непокретности бр. 5353 К.О. Бачка Паланка на катастарској парцели 475/1 (осим објеката бр. 2, 11, 12, 13, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 43).


2)      Опрема према спецификацији датој у Продајној документацији.

Детаљан опис и спецификација непокретности и опреме који се нуде на продају је саставни део Продајне документације.

Непокретна и покретна имовина продају се у виђеном стању, без накнадних рекламација.


Према извештају овлашћеног проценитеља, процењена тржишна цена наведене имовинске целине са стањем на дан 31.12.2013. године износи 2.640.972,38 евра.


4.      Почетна цена за продају имовине


Почетна цена за продају имовинске целине износи 100% процењене вредности имовине, односно 2.640.972,38 евра.


Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).


Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.


преузмите Јавни позив у целости
МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АД
Стечај

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БАЧКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива