Извештај о шестомесечном раду Агенције за приватизацију

13. мај. 2014.
 
Вршилац дужности директора Агенције за приватизацију Вида Узелац поднела је данас министру привреде Душану Вујовићу и Председнику Управног одбора Агенције Александру Мартиновићу извештај о шестомесечном раду на функцији коју обавља одлуком Владе Републике Србије од 15. новембра прошле године. Извештај се односи на активности припреме за окончање процеса приватизације и реструктурирања предузећа из портфолија Агенције, активности контроле приватизованих субјеката, али и на активности које су предузете у циљу редефинисања досадашњих процедура и праксе функционисања Агенције.
Агенција је у последњих шест месеци ресорном министарству доставила 149 личних карата предузећа у реструктурирању и 268 личних карата за остала предузећа у поступку приватизације. Спроведен је попис и процена вредности имовине предузећа од стране овлашћених проценитеља по методу фер вредности за све позиције биланса стања субјеката приватизације и успостављена је евиденција права коришћења земљишта. Агенција је обрадила релевантне податке о пословању субјеката у поступку приватизације за 2013. годину, укључујући и податке о зарадама менаџмента и моторним возилима која користе субјекти приватизације, као и податке о ангажовању адвоката, проценитеља, консултаната и ревизора.
Агенција је извршила посету свих 153 предузећа у реструктурирању и 419 предузећа у приватизацији и извршено је прикупљање фотографија имовине субјеката приватизације, као и линкова google мапа који су унети у личне карте субјеката приватизације ради боље презентације инвестиционих локација потенцијалним инвеститорима. Агенција је у протеклих шест месеци израдила профиле за 604 предузећа на српском и енглеском језику.
Агенција је у последњих шест месеци од потенцијалних домаћих и страних инвеститора примила и евидентирала око 225 писама о заинтересованости за приватизацију имовине и капитала из портфолија Агенције и одржано је око 50 састанака са потенцијалним инвеститорима, на којима се разговарало о моделима реализације инвестиције у односу на постојећи и будући законодавни оквир.
У име и за рачун Акционарског фонда реализована је продаја акција и удела 25 друштава у власништву Акционарског фонда (на организованом тржишту хартија од вредности (берзи) – 13 акционарских друштава, прихватањем понуде за преузимање – 1 акционарско друштво, принудном продајом, у складу са Законом о привредним друштвима – 8 акционарских друштава; применом права несагласног акционара, у складу са чланом 474. Закона о привредним друштвима – 3 привредна друштва), док је делимична продаја акција извршена у 4 акционарска друштва.
Извршене су 72 продајне трансакције, при чему је реализована продаја акција у власништву Акционарског фонда у вредности од 396.245.421,95 динара, односно 3.430.050,71 евра. Кроз 23 трансакције реализована је продаја акција у власништву Фонда ПИО, чиме је остварен приход продаје од 62.177.000 динара, односно 538.024,82 евра.
У погледу активности у вези спровођења стечајног поступка, Агенција је именована за стечајног управника у 12 нових предмета (број активних предмета на дан 09.05.2014. године је 515), оглашено је 78 продаја, а одржано 48 продаја. Укупан прилив на основу успешних продаја за дати период износи 358.746.178,00 динара. Закључено је 36 стечајних поступака, два поступка стечаја су обустављена, док је у поступку реорганизације тренутно 6 предузећа.
Агенција је у последњих шест месеци обавила 132 контроле поштовања уговорних обавеза купца у седишту субјекта приватизације. Обрађено је и експедовано 85 обавештења о остављању накнадног рока за извршавање уговорних обавеза, у складу Законом о приватизацији (чл. 41а.). Агенција је у 3 случаја донела одлуку о раскиду уговора о продаји капитала (AD „Trayal Korporacija", AД „Радио телевизија Врњачка Бања“ и ДОО „Путар-Зета“). Због кршења обавеза из уговора о приватизацији, Агенција је наплатила 4 банкарске гаранције за три субјекта приватизације укупне вредности 202.565.700 динара и 5.000.000 евра („Југотерм“ Мерошина, „Хеба“ Бујановац, „Trayal Korporacija“ Крушевац).
Агенција је у протеклих шест месеци извршила 37 контрола привремених заступника капитала у предузећима у којима је раскинут купопродајни уговор. Агенција је поступала по захтевима других државних органа, али је и по службеној дужности уступила на даљу надлежност више од 1500 предмета (Влади Републике Србије - 24, Кабинету/Генералном секретаријату председника Републике - 8, Министарству привреде - 416, Министарству унутрашњих послова - 191, осталим министарствима - 109, Тужилаштву за организовани криминал - 5, осталим јавним тужилаштвима - 53, Судовима - 709, Агенцији за борбу против корупције/Савету за борбу против корупције - 69).
У протеклих шест месеци у Агенцији за приватизацију је донето, односно припремљено за доношење више од 20 интерних аката која имају за циљ успостављања нових и побољшања постојећих процедура функционисања Агенције. Међу најзначајнијим актима је Правилник о предузимању мера по извршеним контролама уговора о продаји капитала који је 7. априла ове године, на иницијативу в.д. директора Агенције, усвојио УО Агенције.
На овај начин, по први пут након 14 година постојања Агенције, дефинисани су јасни критеријуми за предузимање мера по извршеним контролама реализације приватизационих уговора. Правилник утврђује критеријуме и максималан број накнадних рокова које купац може да добије, критеријуме и поступак измене инвестиционог програма, критеријуме за прибављање сагласности у погледу располагања имовином, критеријуме за наплату уговорних казни и банкарских гаранција, као и критеријуме за раскид приватизационог уговора.
Одсуство јасних критеријума годинама је погодовало несавесним купцима, који су без икаквих санкција кршили потписане уговоре и уништавали приватизована предузећа. У многим случајевима Агенција не само да није раскинула уговоре на основу налаза из контроле, већ није ни покретала поступке наплате уговорних пенала и банкарских гаранција. Циљ доношења Правилника је да се уједначи пракса поступања Агенције према купцима, ограничи дискреционо одлучивање и обезбеди транспарентност у доношењу одлука Агенције.
Због анализе затеченог стања и пословања Агенције у претходном периоду, као и дефинисања јасних правила које је усвојио Управни одбор, в.д. директора Агенције је у више наврата била изложена притисцима различитих интересних група и појединаца о чему су обавештени надлежни органи. 
Трошкови пословања Агенције у протеклих шест месеци су значајно смањени, а због припреме новог законодавног оквира, Агенција је након извршене анализе покренула поступке за споразумни и једнострани раскид 41. консултантског уговора у вези са спровођењем поступака приватизације предузећа у реструктурирању. Иако није било активних предмета приватизације, трошкови консултантских услуга за првих 11 месеци прошле године претходно руководство Агенције платило је 40,7 милиона динара на терет буџета.
Значајно су рационализовани трошкови службених путовања и коришћења службених возила, док је број корисника службених телефона смањен са 199 на 36 претплатничких бројева. С обзиром да за редовне активности Агенције није неопходно 21 службено возило, покренут је поступак за продају возила. Рационализовани су трошкови закупа пословног простора Агенције у Београду и регионалним канцеларијама Агенције, чиме ће се постићи годишња уштеда од преко 6 милиона динара.  
Вршилац дужности директора Агенције упознала је у извештају ресорног министра и председника УО Агенције са активностима и одлукама које је донела у вези са непрофесионалним и неодговорним обављањем послова службеника Агенције.
Због непоштовања одредаба Закона о раду и интерних правила о раду Агенције, односно неблаговременог и немарног обављања поверених послова и задатака, в.д. директора Агенције за приватизацију је у протеклих шест месеци изрекла више од 80 дисциплинских мера службеницима Агенције. Повреда радне обавезе службеника Агенције састоје се у кашњењу на посао, изласку са посла пре завршетка радног времена, пропуштању рокова за одговоре на захтеве судова и других државних органа и сл. Међу изреченим мерама су и упозорење пре изрицања писане опомене, писана опомена, укор, упозорење пред отказ уговора о раду, док је за 20 службеника Агенције извршено умањење месечне зараде.
У случајевима где је утврђен конфликт интереса запослених службеника Агенције за приватизацију, обавештена је Агенција за борбу против корупције. У вези са конкретним случајевима, где постоји основана сумња да је доношењем одлука које су погодовале појединим купцима предузећа и пропуштањем службене дужности надзора од стране службеника и функционера Агенције нанета штета буџету Републике Србије, информације су достављене надлежним органима. Такође, успостављена је активна сарадња Агенције за приватизацију са Службом за борбу против организованог криминала и Републичким јавним тужилаштвом на размени информација и службених података од значаја за утврђивање и процесуирање кривичних дела у сфери спровођења и контроле приватизације.
У вези са побољшањем законодавног оквира у материји приватизације и стечаја, Агенција је предлоге доставила ресорном министарству и у наредном периоду пружиће пун допринос имплементацији нових решења.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива