Javni poziv za dostavljanje pisma o namerama od strane zainteresovanih investitora za strateško partnerstvo za akcionarsko društvo Galenika za proizvodnju lekova

14. јан. 2013.

Javni poziv za dostavljanje pisma o namerama od strane zainteresovanih investitora za strateško partnerstvo za akcionarsko društvo Galenika za proizvodnju lekova, dentala, antibiotika, farmaceutskih sirovina, parafarmaceutike, veterinarskih proizvoda i aditiva Beograd, matični broj: 07726325

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 broj: 023-9315/2012 od 21.12.2012. godine, Ministarstvo finansija i privrede (u daljem tekstu: „Ministarstvo“) objavljuje:


JAVNI POZIV


za dostavljanje pisma o namerama od strane zainteresovanih investitora za strateško partnerstvo  za akcionarsko društvo Galenika za proizvodnju lekova, dentala, antibiotika, farmaceutskih sirovina, parafarmaceutike, veterinarskih proizvoda i aditiva Beograd, matični broj: 07726325

(u daljem tekstu „Kompanija“).


Šifra: GAL 01/13

 

1.      Ministarstvo poziva sve zainteresovane investitore za strateško partnerstvo (u daljem tekstu: Zainteresovani investitori) da dostave pismo o namerama kojim će prikazati svoje viđenje transakcije u vezi sa realizacijom strateškog partnerstva za Kompaniju (u daljem tekstu: Pismo o namerama).

Cilj je da na osnovu analize dostavljenih Pisama o namerama Vlada Republike Srbije donese odluku o daljem postupku izbora strateškog partnera za Kompaniju.

Više informacija o Kompaniji dostupno je na internet adresi: http://www.galenika.rs/

2.      Zainteresovani investitori pozvani su da podnesu pisanu prijavu za učešće u postupku dostavljanja Pisma o namerama (u daljem tekstu: Prijava). Prijava treba da nosi naznaku „Prijava – šifra GAL 01/13“.

Prijave se dostavljaju poštom ili uručuju lično Ministarstvu, na dole navedenu adresu, najkasnije do 18. februara 2013. godine. Takođe, kopije prijava se upućuju i na dole navedene e-mail adrese.

3.      Pravo na učestvovanje u postupku ima pravno lice koje obavlja delatnost u farmaceutskoj industriji u poslednjih 5 uzastopnih godina i koje je u 2011. godini ostvarilo poslovni prihod veći od 200.000.000 EUR (dvesta miliona evra) (u daljem tekstu „Kvalifikacioni kriterijum“).

Po prijemu Prijave, Ministarstvo će Zainteresovanom investitoru uputiti Obaveštenje sa listom dokumenata koje je potrebno dostaviti u cilju utvrđivanja ispunjenosti Kvalifikacionog kriterijuma.

Ministarstvo će Zainteresovanom investitoru za kojeg utvrdi da ispunjava Kvalifikacioni kriterijum ispostaviti fakturu za plaćanje naknade za učestvovanje u postupku u iznosu od 10.000 evra (u daljem tekstu: Naknada) i dostaviti Ugovor o čuvanju poverljivih podataka ovlašćenom licu Zainteresovanog investitora poštom, elektronskom poštom ili putem faksa. Naknadu može uplatiti isključivo Zainteresovani investitor koji je podneo Prijavu.

Nakon prijema potpisanog Ugovora o čuvanju poverljivih podataka, dokaza o ovlašćenju lica koje je potpisalo Ugovor o čuvanju poverljivih podataka i dokaza o uplati Naknade, Zainteresovanom investitoru biće dostavljeno uputstvo za dostavljanje Pisma o namerama (u daljem tekstu: Uputstvo) i omogućen pristup dokumentaciji u vezi sa Kompanijom, kao i posete Kompaniji.

Zainteresovani investitor koji ispunjava Kvalifikacioni kriterijum, koji je potpisao Ugovor o čuvanju poverljivih podataka i uplatio Naknadu, stiče pravo na podnošenje Pisma o namerama.

Pristup dokumentaciji u vezi sa Kompanijom i mogućnost posete Kompaniji biće omogućeni u periodu od 01. februara 2013. godine do 15. marta 2013. godine.

Pismo o namerama treba da sadrži predlog transakcije u vezi strateškog partnerstva za Kompaniju, uključujući indikativnu ponudu za predloženu transakciju, kao i predlog poslovnog plana za Kompaniju.

4.      Rok za dostavljanje Pisma o namerama je 18. mart 2013. godine do 16:00 časova po beogradskom vremenu.

Detalji u vezi sa sadržajem i načinom podnošenja Pisma o namerama definisani su Uputstvom.

5.      Ministarstvo zadržava pravo na izmenu i dopunu svih elemenata ovog javnog poziva i/ili otkazivanje postupka u bilo kom trenutku, po sopstvenom nahođenju, i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove, ili štete koje bi takve izmene/dopune/otkazivanje postupka prouzrokovale učesnicima.

6.      Za sva pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom treba se obratiti Ministarstvu na srpskom ili engleskom jeziku na dole navedenu adresu:


Ministarstvo finansija i privrede

Kneza  Miloša 20

11000 Beograd

REPUBLIKA SRBIJA

  

ajezdovic@priv.rs

jovan.matanovic@mfp.gov.rs

Tel: +381 (0)11 30 20 855

Fax:  +381 (0)11 30 20 816


Преузмите оглас у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива