Уредба о начину и условима измиривања обавеза субјеката приватизације према повериоцима

"Службени гласник РС", бр. 45/06, 108/07, 126/07 и 60/08

IV УГОВОР О НАМИРЕЊУ ПОТРАЖИВАЊА


Начин и висина намирења потраживања

Члан 17 
Агенција обавештава повериоце о продаји капитала субјекта приватизације путем огласа у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на интернет страници Агенције, у року од 30 дана од дана закључења уговора о продаји капитала субјекта приватизације. 
Оглас из става 1. овог члана садржи: 
1) пословно име и седиште субјекта приватизације; 
2) датум продаје капитала субјекта приватизације; 
3) податак о продајној цени; 
4) податак о начину плаћања продајне цене; 
5) друге податке за које Агенција оцени да су од значаја за обавештавање поверилаца субјекта приватизације. 
Агенција обавештава државне повериоце о продаји капитала субјекта приватизације и писменим путем, у року од 30 дана од дана закључења уговора о продаји капитала субјекта приватизације. 
Сматра се да је поверилац обавештен о продаји капитала субјекта приватизације ако је обавештен на начин из ст. 1. и 2. овог члана. 
Поверилац намирује своје доспело а неизмирено потраживање из средстава остварених од продаје капитала субјекта приватизације, у висини сразмерној његовом потраживању у укупним потраживањима свих поверилаца који се намирују из средстава остварених од продаје капитала субјекта приватизације. 
Потраживање повериоца намирује се највише до висине номиналног износа потраживања увећаног за припадајуће камате, пре расподеле средстава остварених од продаје капитала субјекта приватизације, у складу са чланом 60. Закона о приватизацији. 
Припадајућа камата из става 3. овог члана обрачунава се закључно са даном уплате продајне цене за капитал односно ако се цена за капитал плаћа у више рата са даном уплате прве рате.

Садржина уговора о намирењу потраживања

Члан 18 
Уговор о намирењу потраживања нарочито садржи: 
1) пословно име и седиште субјекта приватизације; 
2) пословно име и седиште повериоца, ако је поверилац правно лице; 
3) име, презиме и пребивалиште повериоца, ако је поверилац физичко лице; 
4) податак о капиталу субјекта приватизације који се продаје у поступку приватизације изражен у процентима, у односу на укупан капитал; 
5) податак о обавези из записника о утврђеном потраживању или из арбитражне одлуке или из пријаве потраживања или из пословних књига субјекта приватизације; 
6) податак о делу продајне цене изражен у процентима или на други начин који припада повериоцу ради намирења потраживања; 
7) рок у коме се намирује потраживање; 
8) друге податке од значаја за уговорне стране.

Рок за закључење уговора о намирењу потраживања

Члан 19 
Уговор о намирењу потраживања закључује се у року од 90 дана од дана пријема обавештења о закључењу уговора о продаји капитала субјекта приватизације. 
Поверилац у року од осам дана од дана закључења уговора о намирењу потраживања тај уговор доставља Агенцији. 
Ако поверилац у року из става 2. овог члана не достави потписани уговор о намирењу потраживања, потраживање повериоца намирује Агенција исплатом на његов рачун. 
Уговор о намирењу потраживања који закључује Агенција за осигурање депозита доставља се Агенцији у року од осам дана од дана његовог ступања на снагу.

Намирење потраживања у потпуности

Члан 20 
Основ за намирење потраживања повериоца је уговор о намирењу потраживања. 
Основ за намирење пореског потраживања представља спецификација пореског потраживања (у даљем тексту: спецификација). Спецификација се саставља по врстама јавних прихода, њиховим уплатним рачунима и моделом и позивом на број одобрења, са обрачунатом каматом у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација, до дана продаје. 
Пореска управа доставља спецификацију Агенцији у року од 15 дана од дана пријема обавештења о закључењу уговора о продаји капитала субјекта приватизације. 
Ако је потраживање повериоца мање од 50.000 динара основ за намирење потраживања представља обавештење са подацима из члана 18. ове уредбе које Агенција доставља повериоцу. 
Ако државни поверилац не пријави потраживање до дана доношења одлуке о прихватању програма реструктурирања или до истека рока за повлачење понуда на тендер или до дана доношења одлуке о прихватању програма приватизације, потраживање се намирује на основу података из пословних књига субјекта приватизације. 
Ако субјект приватизације не потпише записник о утврђеном потраживању и не поднесе приговор арбитражном већу у прописаном року, потраживање државног повериоца се намирује на основу пријаве потраживања. 
Ако поверилац или субјект приватизације одбије да закључи уговор из става 1. овог члана, потраживање се намирује на основу потписаног записника о утврђеном потраживању. 
Ако државни поверилац или субјект приватизације одбије да закључи уговор из става 1. овог члана, потраживање се намирује на основу записника о утврђеном потраживању које је потписао субјект приватизације или државни поверилац. 
Ако неко од осталих поверилаца или субјект приватизације одбије да закључи уговор из става 1. овог члана, потраживање се намирује на основу записника о утврђеном потраживању који је потписао тај поверилац и субјект приватизације. 
Потраживање повериоца сматра се измиреним у потпуности ако је измирено на начин прописан овим чланом.

Средства обезбеђења потраживања

Члан 21 
Ако се продајна цена из уговора о продаји капитала плаћа одједном, постојећа средства обезбеђења потраживања која се односе на потраживање које је предмет отпуштања дуга остају на снази до уплате средстава на рачун повериоца у складу са чланом 20. ове уредбе.

V НАМИРЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА У РАТАМА


Начин намирења потраживања

Члан 22 
Ако се продајна цена из уговора о продаји капитала плаћа у више рата, потраживање поверилаца који су отпустили дуг према субјекту приватизације намирује се из прве рате у висини сразмерној њиховом потраживању у укупним потраживањима свих поверилаца који су отпустили дуг према субјекту приватизације. 
Преостале рате из уговора о продаји капитала деле се повериоцима који су отпустили дуг према субјекту приватизације на начин и под условима који су прописани ставом 1. овог члана, до измирења потраживања у складу са уговором о намирењу потраживања, односно спецификацијом Пореске управе.

Начин намирења повериоца чије је потраживање обезбеђено

Члан 23 
Поверилац чије је потраживање обезбеђено хипотеком или залогом на имовини која је предмет продаје има право да се наплати у целости пре осталих поверилаца из цене остварене продајом тог дела имовине.
Ако поверилац из става 1. овог члана не наплати своје потраживање у целости, преостали износ потраживања намирује као поверилац чије потраживање није обезбеђено.

VI НАМИРЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ПРОДАЈОМ ИМОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ


Намена средстава остварених од продаје имовине субјекта приватизације

Члан 24 
Средства остварена од продаје имовине субјекта приватизације који се реструктурира у поступку приватизације користе се искључиво у складу са прихваћеним програмом реструктурирања. 
Купац имовине субјекта приватизације уплаћује продајну цену на привремени рачун Агенције за приватизацију по закључењу уговора о продаји те имовине. 
Чл. 25 до 27 
(Брисано)

VII ПОСЛЕДИЦЕ РАСКИДА УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА


Преузимање дуга

Члан 28 
Раскидом уговора о продаји капитала у смислу члана 41а став 2. Закона о приватизацији, у коме је било предвиђено плаћање продајне цене на рате, Акцијски фонд преузима дуг према повериоцима који су отпустили дуг према субјекту приватизације, на начин и под условима утврђеним у уговору о намирењу потраживања, односно спецификацији. 
Између Акцијског фонда, као преузимаоца, и поверилаца који су отпустили дуг према субјекту приватизације постоји иста обавеза која је до тада постојала између Агенције и тих поверилаца. 
Преузимање дуга према повериоцима врши се уговором између Агенције и Акцијског фонда.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


Потраживање које се не може оспорити

Члан 29 
Потраживање повериоца према субјекту приватизације које је, до дана ступања на снагу ове уредбе, веродостојно и коначно утврђено у складу са Законом о изменама и допунама Закона о приватизацији ("Службени гласник РС", број 45/05) не може се оспорити.

Започети поступци отпуштања дуга

Члан 30 
Отпуштање дуга према субјекту приватизације које је до дана ступања на снагу ове уредбе започето у складу са Законом о изменама и допунама Закона о приватизацији ("Службени гласник РС", број 45/05), окончаће се по овој уредби.

Престанак важења појединих прописа

Члан 31 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о начину измирења јавних прихода и обавеза према Републичкој дирекцији за робне резерве доспелих за плаћање до краја 2003. године за субјекте који се приватизују методом јавне аукције и методом јавног тендера ("Службени гласник РС", бр. 91/02 и 130/04) и Уредба о начину и условима за измиривање обавеза одређених правних лица према банкама у стечају чији је стечајни управник Агенција за осигурање депозита, санацију, стечај и ликвидацију банака ("Службени гласник РС", бр. 37/03 и 116/04).

Ступање на снагу Уредбе

Члан 32 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". 

Самостални члан Уредбе о изменама и допунама Уредбе о начину и условима измиривања обавеза субјеката приватизације према повериоцима

("Сл. гласник РС", бр. 108/2007) 

Члан 17 
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". 

Самостални чланови Уредбе о измени Уредбе о начину и условима измиривања обавеза субјеката приватизације према повериоцима

("Сл. гласник РС", бр. 126/2007) 

Члан 2 
Начин обрачуна припадајуће камате из члана 1. ове уредбе примењује се и на потраживања повериоца која нису измирена до дана ступања на снагу ове уредбе. 

Члан 3 
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". 

Самостални чланови Уредбе о изменама и допунама Уредбе о начину и условима измиривања обавеза субјеката приватизације према повериоцима

("Сл. гласник РС", бр. 60/2008) 

Члан 10 
Обавезе субјеката приватизације према повериоцима које до дана ступања на снагу ове уредбе нису измирене, измириће се на начин прописан овом уредбом. 

Члан 11 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". 

  •  
  • 1
    2
  •  
Уредба о начину и условима измиривања обавеза субјеката приватизације према повериоцима
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива