Уредба о методологији за процену вредности капитала и имовине

Службени гласник РС", бр. 45/2001, 45/2002

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28. 

Субјект приватизације који је до дана ступања на снагу ове уредбе извршио процену вредности капитала у складу са Законом о својинској трансформацији може извршити нову процену вредности капитала у складу са овом уредбом. 


Члан 29. 

Упутство из члана 27. ове уредбе министар надлежан за послове приватизације донеће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе. 


Члан 30. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

  

  •  
  • 1 2
    3
  •  
Уредба о методологији за процену вредности капитала и имовине
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива