Уредба о методологији за процену вредности капитала и имовине

Службени гласник РС", бр. 45/2001, 45/2002

1.3. Метод LV

Члан 9. 

При изради процене вредности укупног капитала методом ЛВ утврђује се основна ликвидациона вредност укупног капитала. 

Процена вредности из става 1. овог члана врши се полазећи од претпоставке редовне ликвидације субјекта приватизације. 


Члан 10. 

Под редовном ликвидацијом из члана 9. став 2. ове уредбе подразумева се престанак рада субјекта приватизације и продаја његове имовине по ценама које се формирају у зависности од услова на тржишту. 

Основна вредност укупног капитала из члана 9. став 1. ове уредбе једнака је разлици између ликвидационе вредности имовине субјекта приватизације и вредности његових обавеза увећаних за трошкове поступка редовне ликвидације. 

Под ликвидационом вредношћу имовине из става 2. овог члана подразумева се новчани износ који би могао бити остварен појединачном продајом делова имовине у поступку редовне ликвидације. 

2. Закључак о вредности укупног капитала

Члан 11. 

Закључак о вредности укупног капитала субјекта приватизације представља распон између доње и горње границе вредности укупног капитала. Члан 11а 

Закључак о предности укупног капитала субјекта приватизације методом ККВ представља распон између доње и горње границе вредности укупног капитала утврђен у складу са чланом 3в ове уредбе. 


Члан 11б 

Ако је вредност укупног капитала субјекта приватизације процењена применом метода ДНТ, односно метода ЛВ, закључак о вредности укупног капитала субјекта приватизације утврђује се на начин прописан чл. 12. и 13. ове уредбе." 


Члан 12. 

Доња граница распона вредности укупног капитала субјекта приватизације представља доњу граничну ДНТ вредност у случају да је ова већа или једнака основној ликвидационој вредности укупног капитала. 

Доња граница распона вредности укупног капитала субјекта приватизације представља основну ликвидациону вредност укупног капитала у случају да је ова већа од доње граничне ДНТ вредности а мања од горње граничне ДНТ вредности. 

Доња граница распона вредности укупног капитала субјекта приватизације представља 80% основне ликвидационе вредности укупног капитала у случају да је ова већа или једнака горњој граничној ДНТ вредности. Члан 13. 

Горњу границу распона вредности укупног капитала субјекта приватизације представља горња гранична ДНТ вредност у случају да је ова већа од основне ликвидационе вредности укупног капитала. 

Горња граница распона вредности укупног капитала субјекта приватизације представља 120% основне ликвидационе вредности укупног капитала у случају да је ова већа или једнака горњој граничној ДНТ вредности. 

3. Усклађивање раније извршених процена

Чл. 14. до 16. 

БРИСАНО - са 45/2002 

4. Поступак процене вредности имовине

Члан 17. 

Субјект приватизације који у програму приватизације предвиди продају имовине обавезно врши процену вредности имовине. 

При изради процене вредности имовине из става 1. овог члана утврђују се основна вредност и доња и горња граница распона вредности имовине. 


Члан 18. 

Основна вредност имовине из члана 17. став 2. ове уредбе процењује се на основу поређења са актуелним тржишним ценама исте или сличне имовине. 

Доња граница вредности имовине субјекта приватизације из члана 17. став 2. представља 80% основне вредности. 

Горња граница вредности имовине субјекта приватизације из члана 17. став 2. представља 120% основне вредности. 

5. Ревалоризација процењене вредности капитала

Члан 19. 

БРИСАН - са 45/2002 Члан 20. 

Ако се јавни позив за аукцију објављује у року дужем од 30 дана од датума процене вредности капитала, односно имовине, Агенција врши ревалоризацију вредности капитала, односно имовине процењене у складу са овом уредбом. 

Ревалоризација из става 1. овог члана врши се од датума процене вредности капитала, односно имовине до датума објављивања јавног позива за аукцију. 

Ревалоризација из става 1. овог члана врши се применом месечних индекса раста цена на мало у Републици Србији, при чему се за текући месец користи индекс раста цена на мало за претходни месец. 

III ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА И ИМОВИНЕ КОД СТАТУСНИХ ПРОМЕНА

1. Поступак процене вредности капитала и имовине

Члан 21. 

Методологија за процену вредности капитала и имовине прописана овом уредбом примењује се у поступку утврђивања вредности капитала код статусних промена правних лица са друштвеним или државним капиталом. 

Методологија из става 1. овог члана може се примењивати и у поступку утврђивања вредности капитала и имовине за оснивање правних лица, промене основног капитала (повећање и смањење). 

У случају из ст. 1. и 2. овог члана не утврђује се доња и горња граница распона вредности капитала и имовине. 

Члан 22. 

Процена вредности капитала у случајевима из члана 21. ст. 1. и 2. ове уредбе, врши се применом метода ДНТ, односно метода ЛВ. 


Члан 23. 

Вредност укупног капитала представља основну ДНТ вредност из члана 8. став 1. ако је већа или једнака основној ликвидационој вредности из члана 10. став 2. 

Вредност укупног капитала представља основну ликвидациону вредност из члана 10. став 2. ако је већа од основне ДНТ вредности из члана 8. став 1. 

Члан 24. 

Правна лица која врше статусну промену поред процене вредности укупног капитала дужна су да искажу и његову власничку структуру. 

Власничка структура капитала утврђује се на основу: 

1) извода из судског регистра; 

2) података централног регистра; 

3) књиговодственог стања; 

4) остале релевантне документације. 


Члан 25. 

Процена вредности имовине у случајевима из члана 21. ст. 1. и 2. ове уредбе, врши се применом метода из члана 18. став 1. 

2. Састављање биланса стања након статусних промена

Члан 26. 

Након извршене статусне промене саставља се биланс стања учесника статусних промена у складу са прописима који уређују састављање рачуноводствених исказа. 


Члан 27. 

Министар надлежан за послове приватизације донеће упутство о начину примене метода утврђених овом уредбом и начину исказивања процењене вредности капитала. 

  •  
  • 1
    2
    3
  •  
Уредба о методологији за процену вредности капитала и имовине
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива